Rámcový vzdělávací program

Veřejné školství dává školám značně široký prostor pro to, aby si řekli kdy budou co učit, jak to budou učit a v jakém prostředí. Školy si sestavují svůj Školní vzdělávací program.

Ministerstvo školství nicméně určuje minimální standard v podobě tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro daný stupeň vzdělávání. Přehled je dostupný na edu.cz. 

Píše se tam, že

RVP stanoví zejména:

Když se školská rada "vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování", měla by v prvé řadě sledovat, zda je vystaven podle principů a obsahu RVP. 


Aktuálně probíhají tzv. revize RVP (je načase, už poněkud zastaraly ... na druhou stranu v mnohém předběhly dobu).
Národní pedagogický institut k tomu nabízí informace 

Lepší orientaci v RVP můžete získat absolvováním školení Jak číst Školní vzdělávací program.