Konkurz na ředitele

Podle školského zákona je funkční období ředitele 6 let.

Zřizovatel se může rozhodnout na základě vlastního uvážení, z podnětu ČŠI nebo ŠR vyhlásit konkurz na ředitele.

Ten se řídí ustanoveními tzv. konkurzní vyhlášky, jejíž věcný obsah naleznete níže:

Vyhlášení po uplynutí šestiletého období & školská rada

§ 166 škol. zákona (3) V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

Zřizovatel tedy může a nemusí konkurz na ředitele vyhlásit. Pokud však školská rada usoudí, že je to potřeba, zřizovatel se musí řídit tímto názorem.

Konkurzní vyhláška

54/2005 sb.Vyhláška ze dne 26. ledna 2005 o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích změna: 107/2019 sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším borném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Sestavování a složení konkursních komisí

§ 1

(1) Předsedu a další členy konkursní komise (dále jen "komise") pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele školské právnické osoby nebo ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen "právnická osoba vykonávající činnost školy") jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursu zřizovatel příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen "zřizovatel"), pro kterou se konkursní řízení koná.

(2) Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, vykonává fyzická osoba pověřená zřizovatelem. Tajemník není členem komise.

(3) Pokud člen komise přestane svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise.

§ 2

(1) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1) jmenováni:

a) 2 členové určení zřizovatelem,

b) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,

c) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,

d) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a

e) 1 člen, kterým je člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.

(2) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované krajem jmenováni:

a) 2 členové určení zřizovatelem,

b) 1 člen určený krajským úřadem,

c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,

d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,

e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a

f) 1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.

(3) Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí jmenováni:

a) 2 členové určení zřizovatelem,

b) 1 člen určený krajským úřadem,

c) 2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,

d) 1 člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,

e) 1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a

f) 1 člen, kterým je člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.

(4) V případě právnické osoby vykonávající pouze činnost školského zařízení, ve které nejsou pedagogičtí pracovníci,2) zřizovatel jmenuje členem komise jiného zaměstnance této právnické osoby.

(5) Zřizovatel, popřípadě komise se souhlasem zřizovatele může přizvat k jednání komise v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise.

(6) Jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo jiného zaměstnance podle odstavce 4 lze:

a) u právnické osoby, která vykonává pouze činnost základní školy, která nemá všechny ročníky5) a ve které všichni pedagogičtí pracovníci2) hlásí do konkursního řízení,

b) u právnické osoby, která vykonává pouze činnost mateřské školy nebo školského zařízení, ve kterých se všichni pedagogičtí pracovníci2) hlásí do konkursního řízení,

c) u nově zřizované právnické osoby vykonávající činnost školy, nebo

d) při splynutí nebo sloučení právnických osob vykonávajících činnost školy.

(7) Zřizovatel požádá s dostatečným předstihem před konáním konkursu Českou školní inspekci, pedagogickou radu, školskou radu a případně krajský úřad o určení člena komise. Neurčí-li pedagogická rada nebo školská rada člena komise nejpozději do 30 dnů od předložení žádosti zřizovatele, nebo pokud určený člen odmítne funkci vykonávat, jmenuje člena komise, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy nebo člen školské rady, zřizovatel.

Náležitosti vyhlášení konkursního řízení

§ 3

(1) Zřizovatel na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým oznámí:

a) označení vedoucího pracovního místa a název a sídlo právnické osoby vykonávající činnost školy,

b) předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle jiného právního předpisu,

c) název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky,

d) obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

(2) Oznámení o vyhlášení konkursního řízení musí obsahovat dále upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 (dále jen "doplňkové hodnocení"), pokud bude v konkursu využit, a jeho rámcový popis.

§ 4

(1) Komise zahájí svou činnost bezodkladně po svém jmenování zřizovatelem.

(2) Jednání komise je neveřejné.

(3) Komise je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň pět členů komise včetně předsedy.

(4) Komise posoudí, zda přihlášky splňují požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d), a usnese se, zda využije doplňkové hodnocení, pokud bylo v oznámení podle § 3 odst. 2 uvedeno. Přihlášku podanou pozdě a přihlášku nesplňující požadavky podle § 3 odst. 1 písm. b) a d) předseda komise vrátí uchazeči bez dalšího projednání a s uvedením důvodu vrácení. Tento uchazeč se konkursního řízení dále neúčastní.

(5) Komise odešle uchazeči nejpozději 14 dní přede dnem konání konkursu pozvánku, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkursu, a to doporučenou zásilkou s dodejkou na adresu, kterou uchazeč sdělí v přihlášce, nebo do datové schránky, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce, nebo na adresu elektronické pošty uchazeče, pokud ji uchazeč uvedl v přihlášce. Součástí pozvánky ke konkursu musí být též informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení, pokud bude v konkursu použito.

§ 5

(1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání, a na základě doplňkového hodnocení, pokud bylo použito. Řízený rozhovor trvá nejméně 15 minut a nejdéle 60 minut. Po ukončení řízených rozhovorů si komise vyžádá od odborníků přizvaných podle § 2 odst. 5 odborná vyjádření.

(2) Na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, popřípadě dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, doplňkového hodnocení a vyjádření odborníků podle odstavce 1 se komise usnáší hlasováním o vhodnosti uchazeče. Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který získal nadpoloviční počet kladných hlasů přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(3) V případě, že se komise usnesla na základě odstavce 2, že pro výkon činnosti ředitele jsou vhodní dva a více uchazečů, sestaví následně každý člen komise vlastní pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného uchazeče. Pořadí uchazečů předají všichni členové komise předsedovi komise.

(4) Předseda komise po obdržení pořadí uchazečů podle odstavce 3 za účasti všech přítomných členů komise provede celkové vyhodnocení konkursu způsobem uvedeným v odstavci 5 a určí výsledné pořadí uchazečů.

(5) Prvním v pořadí se stává uchazeč s nejnižším součtem umístění podle pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více uchazečů se stává prvním v pořadí uchazeč, který získal nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno více uchazečů, je rozhodující umístění uchazeče v pořadí předsedy komise. Obdobně se postupuje při určení výsledného pořadí dalších uchazečů.

(6) Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise oznámí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou způsobem podle § 4 odst. 5, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující charakter.

§ 6

(1) O průběhu konkursního řízení pořizuje tajemník komise zápis, který obsahuje:

a) úplné znění vyhlášení konkursního řízení,

b) datum a způsob vyhlášení konkursního řízení,

c) seznam členů komise,

d) seznam uchazečů,

e) usnesení komise o vhodnosti uchazeče s uvedením, zda:

1. pro výkon činnosti ředitele není vhodný žádný uchazeč,

2. pro výkon činnosti ředitele je vhodný jeden z uchazečů, nebo

3. pro výkon činnosti ředitele jsou vhodní dva nebo více uchazečů,

f) pořadí uchazečů u jednotlivých členů komise podle § 5 odst. 3 a doklad o výsledném pořadí uchazečů podle § 5 odst. 4, u nichž se komise usnesla na základě § 5 odst. 2, že jsou vhodní pro výkon činnosti ředitele,

g) informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení a jeho vyhodnocení v případě, že bylo použito.

(2) Tajemník komise předá zřizovateli bez zbytečného odkladu zápis podepsaný všemi členy komise, kteří byli přítomni u konkursního řízení. V případě odmítnutí podpisu zápisu členem komise se do zápisu uvede důvod odmítnutí.

MŠMT ke konkurzní vyhlášce vydalo Metodicko-výkladovou příručku. Uvádíme z ní pasáže, které se nejvíce týkají školských rad.

Metodicko-výkladová příručka MŠMT

Vyhlášení konkurzu

Kdy může a kdy musí zřizovatel vyhlásit konkursní řízení?

Zřizovatel vyhlašuje konkursní řízení na (bezprostředně nebo k předem známému datu) uvolněné vedoucí pracovní místo ředitele školy. Vedoucí pracovní místo může být uvolněno z vůle ředitele nebo z důvodu skutečností, které nastanou na jeho straně (vzdání se funkce, úmrtí), anebo z důvodu odvolání ředitele zřizovatelem ze zákonem taxativně vymezených důvodů (§ 166 odst. 4 a 5 školského zákona). 

Od 1. ledna 2012 je zřizovatel také oprávněn vyhlásit konkursní řízení v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele, a to z vlastní vůle a bez povinnosti naplnění určitých zákonných důvodů. Zřizovatel je povinen vyhlásit konkursní řízení vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem šestiletého období Česká školní inspekce nebo školská rada. Nevyhlásí-li zřizovatel konkursní řízení, počne dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období řediteli školy běžet další šestileté funkční období.

Mechanismus výběru člena ŠR do komise

Jakým způsobem se určuje člen konkursní komise z řad členů školské rady a co když ze školské rady nominace nevzejde? 

Tento člen konkursní komise připadá v úvahu ve školách, při nichž se podle školského zákona zřizuje školská rada (ne tedy u školských zařízení a u mateřských škol). Členem komise může být jen ten člen školské rady, který byl zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty. Je-li těchto členů zvolených zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zletilými žáky nebo studenty více, bude z těchto členů školská rada určovat člena konkursní komise volbou. Zřizovatel v tom případě požádá s dostatečným předstihem před konáním konkursu školskou radu o určení tohoto člena komise. Pokud školská rada svého člena konkursní komise neurčí nejpozději do 30 dnů od předložení žádosti zřizovatele, nebo pokud určený člen odmítne funkci vykonávat, jmenuje člena komise, kterým je člen školské rady, zřizovatel. V tomto případě tedy volbu nemusí nadále zařizovat školská rada.

Postup v případě slučování školy

Když se školy slučují (sloučením nebo splynutím), jak určit zástupce pedagogických pracovníků a zástupce školské rady do konkursní komise? 

Pro případy sloučení nebo splynutí umožňuje vyhláška jmenovat komisi bez pedagogického pracovníka nebo jiného zaměstnance školy; v případě splynutí (tj. vzniku nové organizace) zpravidla nebude školská rada ještě ustavena. V případě slučování vyhláška umožňuje postupovat i tak, že zřizovatel jmenuje členem konkursní komise, který je pedagogickým pracovníkem, pedagogického pracovníka z pedagogického sboru nástupnické organizace a členem konkursní komise ze školské rady, člena školské rady organizace slučované. Další možností je jmenovat členem konkursní komise oba uvedené zástupce za organizaci nástupnickou a zástupce organizace slučované přibrat do konkursní komise jako odborníky s hlasem poradním.

Pochybnosti o nestrannosti člena komise

Jak řešit případné pochybnosti o nestrannosti člena komise?

Jmenování členů konkursní komise přísluší zřizovateli (§ 1 vyhlášky). Některé členy komise zřizovatel jmenuje na základě nominace příslušných orgánů nebo institucí (§ 2 vyhlášky). V praxi může nastat situace, že zřizovatel může považovat nominaci provedenou některým z příslušných orgánů nebo institucí za nevhodnou – například z důvodu existence pochybností o nestrannosti nominované osoby.

V takovémto případě vyvolá pověřený orgán zřizovatele projednání s nominujícím orgánem nebo institucí a cílem tohoto projednání bude vyjasnění, zda jsou pochybnosti o nestrannosti nominované osoby opodstatněné, nebo opodstatněné nejsou. Pokud by byly pochybnosti o nestrannosti nominované osoby opodstatněné, nominující orgán nebo instituce v souladu s principy dobré správy nominuje jinou vhodnou osobu. Důvodem pochybností ze strany zřizovatele by nikdy neměly být pochyby o odbornosti nominované osoby. Posouzení odbornosti nominované osoby vždy přísluší nominujícímu orgánu nebo instituci.

Další pochybnosti o již jmenované konkursní komisi mohou vyvstat i následně a mohou být uplatněny i veřejností. Zřizovatel se došlými námitkami bude zabývat a posoudí, z čeho tvrzení o podjatosti člena komise vycházejí, o jaké skutečnosti se opírají a jak byla podjatost prokázána. Konkursní řízení však není správním řízením a na činnost konkursní komise se tak nevztahují pravidla pro vyloučení pro podjatost podle správního řádu. 

Školská rada, resp. její člen, je tedy nezbytnou součástí procesu výběru ředitele školy.

Ze znění vyhlášky lze dovodit, že člen školské rady - zástupce žáků/zák. zástupců, jedná svým jménem, nezastupuje školskou radu jako celek. Ta má nicméně možnost ovlivnit jeho působení svou nominací - výběrem ze svých členů (pokud nejde o tříčlennou ŠR, viz počet členů). Kandidáti na pozici zástupce rodičů/ŠR mohou představit svým kolegům kritéria a hodnoty, podle kterých chtějí postupovat v pozici člena konkurzní komise. Mohou také doložit své kompetence a zkušenosti pro tuto roli. Tehdy může ŠR svým rozhodnutím o nominaci svého zástupce nepřímo ovlivnit volbu ředitele školy.

Aby to mohlo nastat, musí ŠR jednat velmi operativně. Svou volbu má oznámit zřizovateli 30 dní před datem konkurzu, příprava, diskuse a rozhodování musí proběhnout ještě předtím. Volba osoby ředitele je natolik fatální rozhodnutí pro budoucnost školy, že to za tu námahu jistě stojí.