Obec

Obec, respektive Rada obce, je nejčastější zřizovatel škol v ČR. Některé obce zřizují více škol, jiné jen jednu, další se mohou spojit s ostatními a založit tzv. svazkovou školu.

Velké obce mívají profesionální pracovníky, kteří se věnují školství, u menších obcí je škola často rozpočtově a kulturně nejvýznamnější subjekt. Každopádně mají obce ve směru ke školám velkou odpovědnost a nepoměrně menší pravomoci.

Obce musí ze zákona zajistit pro své občany službu školy. Školu pak obec musí financovat (primárně provozní náklady, mzdy a pomůcky hradí MŠMT) a vést poměrně rozsáhlou administraci, kterou předkládá MŠMT a/nebo kraji.

Obec má možnost ovlivňovat školu tím, že jmenuje jejího ředitele (kterému určuje plat a schvaluje odměny) a dále své/ho zástupce do školské rady. Ti pak vykonávají mandát tak, aby byl v souladu s právním řádem, obec ale není jejich nadřízeným. Ředitele může obec před uplynutím šestiletého funkčního období odvolat jen podle podmínek určených Školským zákonem, svého zástupce ve školské radě může odvolat dle své vůle.

Kontrolovat školu může obec se značným omezením. Pedagogickou stránku má v gesci Česká školní inspekce a školská rada, obec se může věnovat kontrole hospodaření. Může školu ovlivňovat i prostřednictvím procesu schvalování rozpočtu a účetní uzávěrky školy, kdy je ředitel povinen zohlednit její připomínky.

Obec není nadřízený orgán školy ani není podřízený orgán kraje nebo MŠMT. To je třeba zdůraznit při vysvětlování komunikační postupky školním aktérům.