Hodnocení žáků

Důležitá, atraktivní, dopadová agenda školské rady. Téma není jednoduché, ale ani nekonečné. Pojďme na to.

Způsob hodnocení (dle ŠkolZ § 69 (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. - způsob hodnocení je tedy dle právní definice jedna ze tří možností: klasifikace, slovně, kombinace klasifikace a slovního hodnocení. 

Věc je ze zákona povinnou součástí jednání ŠR. Souhlas je vhodné opatřit schvalovací doložkou.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

dle ŠkolZ § 168 (1) Školská rada d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

V tomto případě mluvíme o "hodnocení na vysvědčení", nikoliv o způsobu, jakým pedagogičtí pracovníci nabízejí žákům zpětnou vazbu při výuce. 

Tato pravidla jsou povinnou součástí školního řádu, a opět je povinnou součástí jednání ŠR. Souhlas je tedy vhodné opatřit schvalovací doložkou.

Hodnocení žáků

Dalším místem, kde je dokumentován způsob hodnocení, je školní vzdělávací program.

Ten obsahuje samostatnou kapitolu Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Ta má obsahovat definici způsobu i i kritérií hodnocení.

Zatímco by školní řád měl být co nejstručnější a nejjednodušší dokument, ve školním vzdělávacím programu je prostor pro vysvětlení, proč učitelé hodnotí způsobem, jakým hodnotí. Měl by vycházet z toho, jaké cíle škola sleduje a jaké činnosti (výchovně-vzdělávací strategie) děti vykonávají. Podle cílů víme CO se ve škole hodnotí.  Aby hodnocení nezatěžovalo a zároveň aby děti dostávali zpětnou vazbu častěji, měl by způsob hodnocení (JAK se hodnotí) rezonovat s tím, co děti ve výuce dělají.

Hodnocení je velmi častým tématem jednání školských rad a podnětů, které jim předkládají zejm. děti a rodiče. Proto by se členové ŠR měli orientovat v základní terminologii a také v možnostech, variantách, o kterých jednají a které schvalují.

Jestě na tom chceme pracovat


Pro mimořádně náročné...

Podle ŠkolZ má hodnocení zohlednit výsledky vzdělávání vzhledem ke (školnímu) vzdělávacímu programu, ale také cílům určených školských zákonem (§ 2 odst. 2 Zásady a cíle vzdělávání písm. g bodu 1 ŠkolZ ). Cíle uvedené v zákoně jsou obecné, nicméně závazné (viz citace níže). Při schvalování způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků by proto měla ŠR mít jistotu, že škola umí hodnotit následující kvality: 

(2) Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví