Kompetence školské rady

Formálně jsou kompetence ŠR vyjmenovány především v § 168 školského zákona (jednotlivé položky jsou komentovány na stránce ŠR ve školském zákoně. 

Prostý výčet jednotlivých položek nedává ucelenou představu o jejich smyslu a vlastně ani o smyslu ŠR.

Když ale použijeme kouzelnou tužku a přetáheme jednotlivá oprávnění do příběhu tvorby a realizace strategie školy, náhle je jejich význam v příběhu. Můžeme se bavit o dvou odlišných účelech školské rady:

ŠR jako spolutvůrce strategie

Některé školy

Pro takové školy je připraven katalog kompetencí školské rady, které obsahuje školský zákon. Školská rada se podílí na tvarování vize a formulaci plánu, jak jí dosáhnout (řečeno jazykem 20+ let staré formulace jde o podíl na “zpracování koncepčních záměrů školy” (§ 168 (1) e)). Sleduje, zda má škola na změnu připravené rozpočtové zdroje a zda je využívá tak, aby to bylo na její činnosti vidět (§ 168 (1) f) a b)), schvaluje kodifikaci změn v ŠVP, pravidlech hodnocení či školním řádu (§ 168 (1) a), d) a c)) a zajišťuje zpětnou vazbu při zavádění změny (§ 168 (1) a)).

Školská rada zde funguje jako “kritický přítel”, jako prostor pro strategickou rozvahu a její oponenturu. Garantuje, že změna není adventurou několika pracovníků školy, naopak že jde o naplnění objektivní potřeby a poptávky. Dohlíží na to, že cíle jsou realistické a že k nim vede řada milníků, které pravidelně sleduje. Při změně ve vedení školy napomáhá tomu, aby strategie ve škole zůstala.

ŠR jako strážce kvality školy

Strategie školy je orientovaná na budoucnost a promítá se i v přítomnosti.

 Je postavená na hodnotách a postupech, které ve škole jednotiví aktéři uplatňují. Ty jsou zakotveny ve školním vzdělávacím programu, ve školním řádu, v pravidlech hodnocení žáků, ale promítají se např. i do způsobu a směru rozvoje lidských zdrojů školy (které je možné sledovat přes rozpočet či výroční zprávu školy). 

ŠR jako pojistka

Některé školy nemají 

V takové škole hrozí riziko svévole jejích pracovníků. Pro veřejnou instituci je svévole nepřípustný princip. Proto je ve školském zákoně oprávnění školské rady vyjadřovat se k tomu, zda pracovníci postupují podle ŠVP a projednávat to s ředitelem (§ 168 (1) a) a § 167 (7)), podávat podněty dalším orgánům státní správy (§ 168 (1) h)), navrhovat změny školního řádu a schvalovat jej i s pravidly hodnocení žáků (§ 168 (1) c) a d)) a nakonec i podávat návrh na vyhlášení re/konkursu na ředitele školy (§ 168 (1) i)). Školská rada zde funguje  primárně jako pojistka proti nerespektování pravidel, podle kterých má veřejná služba vzdělávání probíhat. 

Pro oba účely je důležité, aby byli členové školské rady sami kompetentní. Aby chtěli, uměli a mohli. 

Pokud byste si v tom rádi nechali poradit, můžete se na nás obrátit. Těšíme se na spolupráci :)