Funkční období

Ve škol. zákoně je uvedeno § 167 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

Zákon tedy hovoří výhradně o funkčním období členů, nikoliv celé rady. V jiných právních normách se setkáváme s vymezením (a tedy i vzájemným odlišením) termínů pro 

V případě školských rad je vymezení poněkud nedostatečné. To přináší řadu nejasností, které si musí školské rady samostatně vyřešit.

Funkční období členů vs Školské rady

Je zapotřebí odlišit funkční období členů ŠR a funkční období školské rady jako celku. 

Pokud by všichni členové ŠR byli zvoleni ve stejném období, mohli bychom hovořit o předchozí, stávající nebo budoucí ŠR.

Volby jsou však organizovány v jednotlivých kuriích. Volby nemusejí začít ve stejnou dobu a i kdyby to tak bylo, nemusí ve stejnou dobu skončit (více viz heslo volby do ŠR).

Zatímco mandát zástupců ped. pracovníků a žáků/rodičů je dán volbami, zástupce zřizovatele je jmenován. Může být tedy předčasně odvolán a nahrazen jiným zástupcem. Tomu opět náleží tříletý mandát, zatímco zástupcům ostatních kurií ne (škol. zákon vyjadřuje v § 167 (8) Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách)

Obdobnou situaci zná české právo např. u Senátu Parlamentu ČR, kde se postupně obměňuje třetina poslanců (zde je to povinnost, u ŠR tento rotační způsob nikde zakotven není).

Podobně tedy jako Senát nemá své "funkční období", nemá své funkční období ani školská rada.

Souvislosti "klouzavé" doby fungování ŠR

Pokud zákon nemluví o délce funkčního období ŠR, musíme se smířit s tím, že jde o orgán, který se jednou ustanoví a dokud někdo neukončí jeho činnost, jeho existence pokračuje.

Zákon nařizuje, aby na prvním zasedání ŠR proběhlo

Může se tak stát, že po příchodu nových členů na ně bude čekat předseda, kterého si nezvolili, a jednací řád, který neschválili. 

Nově příchozí členové mají z pohledu psychologických zákonitostí vývoje skupiny vždy složitější pozici a demokratická instituce by se měla snažit tento hendikep vyrovnávat. 

S ohledem na to doporučujeme 

opětovně schválit jednací řád a provést volbu předsedy. Tento postup by měl v takovém případě obsahovat jednací řád ŠR.

Funkční období člena zvoleného v doplňujících nebo předčasných volbách

Jestliže je uvolněn mandát (z důvodu předčasného ukončení nebo jako následek předčasných voleb), funkční období nově zvoleného člena trvá pouze do té doby, kdy měl skončit mandát původního člena ŠR, kterého nový člen nahrazuje. 

Neustálé obnovování složení školské rady může narušovat efektivitu její práce. Noví členové se musí zorientovat v agendě a celý tým si musí přeuspořádat rozložení pracovních úkolů. Je narušena i dynamika skupiny, probíhají viditelné či neviditelné, menší i větší, konflikty.  V takovém případě může tým nastartovat formovací setkání vedené zkušeným facilitátorem.