První zasedání ŠR

Norma: Školský zákon § 167 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Důležité je použití pojmu "první zasedání školské rady". Se špetkou humoru se dá připomenout, že i zde platí "poprvé to je vždy jen jednou". Ustanovení zákona se vztahuje k situaci, kdy při škole ŠR dosud nebyla a proběhly historicky první volby do ŠR. U většiny škol tomu bylo v letech následujících po roce 2004, kdy vstoupil v platnost Školský zákon. Každé další zasedání ŠR už není "první" a řídí se Jednacím řádem, jehož první verze vznikla na prvním zasedání.

I v případě, že se obmění všichni členové ŠR, jejich první setkání nelze považovat za "první zasedání ŠR". Neplatí proto, že jej má automaticky svolat ředitel.

Pokud 

lze očekávat, že se iniciativy chopí ředitel školy v duchu  § 164 e) ŠkoZ (... ředitel školy ... vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady...) . Svolání však neznamená, že se má jednání účastnit, neřkuli jej řídit.

Svolání ŠR ředitelem

Poté, co proběhnou volby a zřizovatel jmenuje své zástupce má ředitel školy k dispozici seznam členů ŠR.

Jeho explicitní zákonnou povinností (§ 167 (7) šk. zákona) je svolat První zasedání a rovněž podpořit hladký start její činnosti (§ 164 e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady).

Zákon nestanoví žádnou lhůtu, je proto třeba vycházet ze zvyklosti, že zasedání svolá bez zbytečného odkladu. Měl by se opřít o příslušná ustanovení aktuálního Jednacího řádu.

Začátek jednání - Jednací řád

Zákon řediteli neukládá, aby byl na zasedání přítomen, případně jej vedl. S ohledem na charakter vztahu ŠR a ředitele by bylo nejhodnější, aby zajistil pro setkání nezávislého facilitátora. Musí však respektovat přání školské rady a měl by si přijatelnost postupu ověřit u členů ŠR. 

Pokud se školská rada chce aktivně ujmout své role, může se dohodnout na řízení jednání jedním z jejich členů, případně využít služeb externího facilitátora. Díky tomu se konstelace ŠR může od začátku nastavit tak, aby vztah mezi ŠR a ředitelem byl partnerský, ne-hierarchický. 

Aby jednání mohlo probíhat, je zapotřebí se ujistit, že je platný Jednací řád. Členové školské rady mohou přejmout (recipovat) předchozí řád a postupovat podle něj, případně jej upravit dle aktuálních potřeb.

Jednání by mělo probíhat podle programu, který členové ŠR na začátku projednají a schválí. Měli by se dohodnout na rozdělení rolí (facilitátor, zapisovatel apod.).

Další vhodné body jednání

Členové ŠR si dále mohou navzájem představit například

Ředitel dále může využít první zasedání např. k tomu, aby

Volba předsedy

Pozice předsedy ŠR je explicitně zmíněna ve školském zákoně, ŠR má povinnost si jej zvolit na svém prvním zasedání.

Pokud členové školské rady cítí, že jejich pracovní tým ještě není připravený na to, aby se zodpovědně rozhodl o obsazení této pozice, mohou zvolit předsedu s omezeným časovým mandátem a stanovit si termín nebo podmínky, za jakých se bude konat další volba předsedy.

Variantou může být volba předsedy na dobu jednoho roku, což umožňuje zvolenému předsedovi  představit svůj styl práce všem členům v jednom cyklu práce ŠR a zároveň legitimizuje možnost, aby další rok byla jeho pozice potvrzena nyní již volbou podloženou zkušeností ze spolu/práce. Tato možnost má smysl i ve chvíli, kdy si kandidát není jistý, zda se může zavázat vykonávat poměrně náročnou funkci po celé tříleté období.

Volba může probíhat řadou způsobů, může být veřejná i tajná, jedno- či vícekolová apod. Je vhodné, aby proběhla až poté, co se členové ŠR navzájem představí a sdělí své ambice ohledně svého působění v ŠR a také jaké cíle navrhují pro práci ŠR jako kolektivního orgánu.  

Další práce ŠR již probíhá pod vedením zvoleného předsedy.

První zasedání ŠR, ať už historicky první u nových škol nebo první zasedání ŠR po velké obnově členů, může snadno být

Proto se vyplatí využít pro první jednání služeb facilitátora, který je zodpovědný za průběh, ale není závislý na jeho výsledcích.

První zasedání ŠR, ať už historicky první u nových škol nebo první zasedání ŠR po velké obnově členů, může snadno být

Proto se vyplatí využít pro první jednání služeb facilitátora, který je zodpovědný za průběh, ale není závislý na jeho výsledcích.