Školní vzdělávací program

Připravte se ... tohle heslo bude trochu delší ... protože je významem poněkud větší ... 

... školská rada má totiž mimo jiné na starosti dohlížet na to, zda pracovníci školy postupují podle ŠVP jejich školy.
(ŠkolZ § 168 (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování)

Jde o složitou, ale důležitou agendu ŠR. Je proto dobré tématu porozumět více do hloubky.

Vzdělávání v České republice je z pohledu legislativy jedno z nejliberálnějších na světě.

Máme sice povinnou školní docházku, ale rodiče si mohou zvolit školu, kterou dítě bude navštěvovat *).

V případě středních škol je rozhodnutí o tom, kterou školu si dítě vybere, z velké části na něm ... při výběru školy jsou zájmy a preference dítěte rovněž respektovány**). 

Školy se od sebe navzájem liší v mnoha parametrech, ale každá, která je zapsána v rejstříku MŠMT, musí mít zpracovaný svůj Školní vzdělávací program.

Ten musí vycházet z Rámcového vzdělávacího programu - národní normy, ale dává velký prostor škole upravit si např.

Díky tomu mohou v jednom systému existovat školy, které 

Ředitel je zodpovědný za to, že ŠVP je zpracováno s ohledem na podmínky školy (kompetence učitelů, materiální zázemí) a musí jej průběžně aktualizovat (protože tyto podmínky se samozřejmě mění).

Není na to sám, ve školách je běžná pozice koordinátora ŠVP, a na řadě škol vznikl ŠVP jako výstup spolupráce pedagogického sboru (nebo jeho metodického jádra).

Každopádně jde o nejvýznamnější dokument, který ve škole můžete najít. Školský zákon v § 3 (2) uvádí "Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů." Jinými slovy řečeno, nedodržování postupů sepsaných v ŠVP je protiprávní jednání. 

Proto je zákonný úkol ŠR dle § 168 (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování pro činnost ŠR zásadní. Nikdo další nemá povinnost toto průběžně sledovat (inspekční cyklus ČŠI je velmi dlouhý).

Způsob práce s ŠVP obráží do jisté míry stav, kdy se ve vzdělávání vyhlásí vznešené cíle a principy a když se nepotkávají s realitou, jsme rozpačití vyvodit přímou odpovědnost. ŠVP je však veřejný závazek vůči rodičům, dětem i státu, že škola bude vzdělávání provádět kvalitně. S tímto vědomím by ŠVP mělo být vystavěno a práce ve škole podle něj hodnocena. 

ŠVP je velmi rozsáhlý dokument, který zodpovědně nelze přečíst, prodiskutovat a schválit na jednom zasedání ŠR.

Je to jedna z položek agendy ŠR, kde je vhodné, aby měla své garanty, kteří jej detailně nastudují, v případě potřeby diskutují s vedením školy či koordinátorem ŠVP a v případě pochybností či námitek informují kolegy před zasedáním školské rady. Tehdy by měl být vyzván ředitel školy, aby měl možnost vypořádat námitky (v ideálním případě by je měl mít k dispozici předem, aby se mohl připravit).

Povinné kapitoly ŠVP stanovuje zmíněný RVP, jejich stručný přehled naleznete níže na na této stránce.  

Pokud se v rámci své činnosti hodláte zapojit do obnovy ŠVP na Vaší škole, můžete využít sadu metodik pro tvorbu ŠVP připravenou Národním ústavem pro vzdělávání. 

Školní vzdělávací program musí být podle zákona (§ 5 šk. zák) k dispozici na přístupném místě ve škole. Toto podtrhuje i ustanovení RVP "Rámcové vzdělávací programy i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost."

Struktura ŠVP podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

11.1 Struktura ŠVP pro základní vzdělávání

Podle této struktury se vytváří ŠVP ve všech školách, které realizují základní vzdělávání, kromě nižšího stupně víceletých gymnázií. Struktura ŠVP pro nižší stupně víceletých gymnázií je uvedena dále (viz 11.2).


1. Identifikační údaje

název ŠVP :

údaje o škole: (název školy, adresa školy, jméno ředitele, kontakty

zřizovatel: název, adresa, kontakty, 

platnost dokumentu od: datum

- podpis ředitele 

- razítko školy

Další doporučené údaje: motivační název ŠVP, číslo jednací, IČO, IZO, RED-IZO, jméno koordinátora tvorby ŠVP 

2. Charakteristika školy

úplnost a velikost školy

charakteristika pedagogického sboru

dlouhodobé projekty

Další doporučené údaje: umístění školy, charakteristika žáků, podmínky školy, mezinárodní spolupráce, vlastní hodnocení školy (oblasti, cíle, kritéria, nástroje, časové rozvržení), formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

3. Charakteristika ŠVP

zaměření školy 

výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků

zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka; pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP mimořádně nadaného žáka

začlenění průřezových témat: výčet všech průřezových témat a jejich tematických okruhů; uvedení, v jakém ročníku, vyučovacím předmětu a jakou formou jsou tematické okruhy průřezových témat realizovány

4. Učební plán

tabulace učebního plánu: výrazné oddělení 1. a 2. stupně; výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro jednotlivé ročníky; uvedení časových dotací pro volitelné předměty v jednotlivých ročnících; celkové počty hodin v jednotlivých ročnících a celkové počty hodin za 1. a 2. stupeň

poznámky k učebnímu plánu: obsahové vymezení, organizační podmínky a jiná specifika realizace povinných a volitelných předmětů, pokud údaje nejsou zřejmé z tabulace učebního plánu (z jakého/jakých oboru/oborů, případně průřezových témat byl vyučovací předmět vytvořen, pokud nemá identický vzdělávací obsah i název jako příslušný vzdělávací obor v RVP ZV; uplatnění jiné organizační formy, než je vyučovací hodina atd.)

5. Učební osnovy

název vyučovacího předmětu

charakteristika vyučovacího předmětu: 

- obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci, v případě integrace uvést, z jakých vzdělávacích oborů, jejich částí a průřezových témat je vzdělávací obsah předmětu vytvořen)

- výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni vyučovacího předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

vzdělávací obsah vyučovacího předmětu:

- distribuce a rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků

- rozpracování učiva z RVP ZV do ročníků, případně do delších časových úseků, ve vazbě na očekávané výstupy; výběr učiva (i rozšiřujícího učiva) a jeho zařazení do ročníků a tematických celků s přihlédnutím k hodinovým dotacím předmětů v učebním plánu

- průřezová témata – výběr tematických okruhů s konkretizací námětů a činností v ročnících

Další doporučené údaje: mezipředmětové souvislosti, případně další poznámky upřesňující realizaci vzdělávacího obsahu


6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

pravidla pro hodnocení žáků: 

- způsoby hodnocení – klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů

- kritéria hodnocení

ŠVP musí odpovídat rámci stanoveném v Rámcovém vzdělávacím programu (vydává jej MŠMT a shodu kontroluje ČŠI). Škola však má velké pravomoci si vzdělávání organizovat "po svém". Sama si určuje, jaké předměty jsou na škole vyučovány, jaké výchovně-vzdělávací strategie mají učitelé používat a jak mají být hodnoceni žáci.

Jde o rozsáhlý dokument (někdy dosahuje i několik set stran), který má předepsanou základní strukturu. ŠVP vychází z podmínek a potřeb školy, ty se mění v čase, proto se v čase musí měnit i ŠVP.

ŠR by měla vyjadřovat k návrhům těchto změn a také k tomu, zda se vzdělávání podle ŠVP na škole skutečně odehrává.

Takové vyjádření nelze zodpovědně vykonat bez znalosti znění ŠVP a bez znalosti toho, co, kdy a jak se děti ve škole učí a jak vypadá práce učitelů.

Tento úkol ŠR je velmi náročný a ještě více důležitý. Poskytování průběžné zpětné vazby a upozornění na významný nesoulad mezi proklamacemi a realitou je esencí poslání ŠR. Nikdo jí v tom nemůže zastoupit (ČŠI se na škole vyskytne na několik dní jednou za několik let).

*) V některých případech, kdy není spádová škola podle jejich představ, se rodiče "za školou" stěhují, mohou také využít služeb soukromých škol.

**) to lze vysledovat např. v rozsudcích týkající se rodičovských sporů. 

Lepší orientaci v RVP a ŠVP můžete získat absolvováním školení Jak číst Školní vzdělávací program.