Manuál člena školské rady

Každý rok se ve školských radách v ČR objeví tisíce nových členů. Pro jejich prvotní orientaci nabízíme základní kontext obsahu a rozsahu činnosti školské rady. 

Sada základních pojmů, se kterými ŠR pracuje, má několik desítek jednotek a základní informace ke každému z nich nabízí Encyklopedie ŠR. V tomto textu se nachází ty základní informace a doporučení, které je dobré znát předtím, než nový člen poprvé vstoupí do jedné místnosti se svými kolegy. 

Protože jsou to základní úhly pohledu na ŠR, je dobré se k nim čas od času vrátit. Aby byla cesta pro paměťovou stopu jednoduchá a dobře umetená

Členové ŠR se mezi sebou mohou dohodnout, že tyto základní informace jsou nezbytnou výbavou každého z nich pro společnou práci. 

1 - Jedno tělo

Školská rada má několik členů organizovaných po skupinách (kuriíích), přesto funguje jako kolegiální orgán. Na konci každé činnosti ŠR (ty najdeme pod číslicí 5) je vždy jeden výstup, který platí.

Prvním výstupem vašeho kolegia je Jednací řád, ve kterém si stanovujete pravidla, kterými se jako celek řídíte. Tato pravidla stojí nad vůlí každého jednotlivce, včetně předsedy ŠR, kterého si podle jednacího řádu ŠR volí. Ten je pak první mezi rovnými, má některá procedurální práva, jeho hlas při hlasování ale nemá být silnější než hlas ostatních členů (stejně jako předseda poslanecké sněmovny nemá více hlasů než ostatní poslanci).

Pokud je člen ŠR přesvědčený, že rozhodnutí ŠR jako celku je nesprávné, může se vůči němu vymezit. V krajních případech tak předejde situaci, kdy nese právní odpovědnost za kolektivní rozhodnutí - pokud je v zápisu jednání uvedeno, že usnesení nepodporujete, takovým krokem se "vyviní". Veřejně připojené odlišné stanovisko využívají např. soudci Ústavního soudu (tzv. disent), u ŠR může stačit poznámka v zápisu z jednání.

Každopádně je ŠR zákonem postavena jako orgán pro 

Závěry ŠR by měly být co nejvíce konsenzuální, aby byly zohledněny potřeby co největšího množství zastoupených školních aktérů.

Proto je důležité, aby 

2 - Dvě zasedání ročně (minimálně!)

Není úplně jasné, proč zákonodárce stanovil tuto minimální hranici, je naopak zcela jasné, že pokud je účast na zasedáních jedinou činností, kterou člen ŠR vykoná, nemůže dostát odpovědnostem, které při zvolení / jmenování přijal
(pro představu o rozsahu činnosti ŠR v čase je vhodné se seznámit s heslem Kalendář ŠR).

Zasedání je termín, který si každá ŠR může vykládat jinak, nejlépe konkretizací v jednacím řádu. Pro ŠR platí poslední schválený jednací řád a pokud jej nemá k dispozici nebo s ním nesoulasí, může při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů jednací řád upravit nebo přijmout úplně novou verzi.

Někdy dochází k tomu, že se po volbách do ŠR označuje nejbližší zasedání jako "první". Pokud však už na vaší škole ŠR dříve působila, nejde už nikdy dále o tzv. první zasedání , tedy jej nesvolává (ani neřídí) ředitel školy.

3 - Tři kurie

V ŠR se podle zákona musí potkat zástupce zřizovatele, žáků/rodičů a pedagogických pracovníků. Jsou voleni (či jmenováni) odděleně, v rámci svých volebních kurií.

Ačkoliv za zvolením / jmenováním jednotlivých členů stojí odlišné počty lidí, které reprezentují, v ŠR mají všichni rovný hlas.

Jednotliví členové mají trojí odpovědnost, vůči následujícím subjektům:

Může nastat situace, kdy budou zájmy těchto subjektů v rozporu (např. když si většina učitelů přeje aby platil zákaz mobilních telefonů i o přestávkách a většina rodičů si to nepřeje). Dále je třeba říct, že i mezi voliči / orgánem zřizovatele není vždy úplný soulad, obvykle i v rámci kurií bývá více názorových proudů. Protože je však ŠR podle zákona nezávislým orgánem školy (nemá nadřízeného ani podřízeného, jen vztah ke škole), je hlavním principem při rozhodování člena ŠR zájem školy jako celku, nikoliv voliče jeho nebo ostatních členů ŠR.

To však nebrání tomu, aby člen ŠR udržoval komunikaci s těmi, kteří jej zvolili / jmenovali. Měl by mít při tom na paměti, že reprezentuje  sebe i školskou radu jako celek (byť nemá oprávnění svévolně vystupovat jejím jménem).

4 - Čtyři partneři

Jednotliví členové ŠR se vztahují ke svým voličům. Zástupci jednotlivých kurií mají jako své klíčové stakeholdery samozřejmě své voliče ... kteří jsou zároveň také jejich kolegy či vrstevníky. Vůči nim mohou mít členové ŠR vlastní i společnou komunikační strategii. Níže se ale věnujeme partnerům ŠR jako celku, jako kolektivního orgánu.

Nejvýznamnějšími partnery ŠR jsou

S prvními třemi by měla mít ŠR založený komunikační kanál a vyjasněna témata, která mají společná. Komunikace s nimi by měla být pravidelná alespoň v ročním cyklu (více viz Kalendář ŠR).

U orgánů státu by měli mít členové základní povědomí o jejich vztahu ke škole, aby věděli, kam se obrátit nebo kam nasměrovat školní aktéry, kteří se na ŠR obracejí ve věcech přesahujících její kompetenci. 

Při nástupu nového člena do ŠR je důležité, aby byl ostatními seznámený s aktuálním nastavením komunikace / spolupráce. Základní body je vhodné mít zaznamenané v dokumentaci ŠR

5 - Pět činností

Každý orgán ve má zdravé organizaci svou funkci a vyvíjí určitou činnost.  Školská rada se věnuje dvěma kategorím činností. Těm, které má předepsány a těm, které ty předepsané činnosti umožňují nebo doplňují. Proto jsou mezi uvedenou pětici činností i ty, které nejsou výslovně uvedeny ve školském zákoně - přesto jsou nezbytné.

ŠR schvaluje

Co schvaluje ze zákona:

Jde o dokumenty, které jsou nezbytné pro základní chod školy a samotné ŠR. ŠR má měsíc na to, aby se rozhodla, zda dokumenty schvaluje, ředitel má měsíc na zapracování požadovaných úprav. Při nečinnosti nebo nedodržení termínů o schválení rozhodne zřizovatel.

U dokumentů jmenovaných v zákoně je vhodné vystavit schvalovací doložku, která je veřejně dostupná nebo je součástí dokumentů vystavených na přístupném místě. Díky ní mají všichni, na které se vztahují vedené dokumenty, jistotu, zda je daná norma účinná či  informace platná.

ŠR navrhuje

 Co ŠR navrhuje ze zákona:

ŠR zde působí jako stimulátor aktivity jiného orgánu. Mimo jmenové položky může škola iniciovat aktivitu příslušného orgánu státní správy nebo zřizovatele (podání infomace nebo přijetí podnětu k řešení, příp. stížnosti).

ŠR projednává

Co ŠR projednává ze zákona:

Projednání nezamená pouze seznámení se s nějakým podkladem. Výstupem projednání je vyjádření stanoviska ŠR. Dokumenty, které má ŠR ze zákona projednat, vypovídají o kvalitě školy, jejích prioritách i případných nedostatcích. Stát touto formulací v zákoně vyjadřuje očekávání, že vedení školy či jiný stakeholder obdrží hodnotící stanovisko ŠR. Formulaci stanoviska by ŠR měla schválit společně s informací, kdo, jak, kdy a komu stanovisko doručí.

ŠR volí

Koho ŠR volí ze zákona:

ŠR si může podle potřeby v jednacím řádu vytvořit další vlastní orgány (místopředseda, vedoucí odborné sekce, mluvčí apod.) a volbou je obsadit. U každé volby je užitečné pamatovat na dvě pravidla: 1) nominované osoby prokazatelně souhlasí s možností, že budou zvoleny a 2) přijetím nominace prohlašují, že rozumí povinnostem, které daná funkce obnáší a že mají předpoklady pro její řádný výkon.

ŠR komunikuje

Zákon ŠR neukládá, jakou formou má vést komunikaci a dokumentaci. Očekává, že ŠR si to sama stanoví ve svém jednacím řádu.

ŠR by si proto měla stanovit pravidla, která se týkají komunikace - kdo, s kým, kdy, jak, kde bude případně umístěn záznam komunikace. Dobrou osnovou, díky které nic důležitého ŠR nevynechá, je předešlý výčet činností.

Komunikace vždy vyžaduje nějaké nástroje. Dokumenty je třeba archivovat, zprávy nějak doručovat, jednání musí někde probíhat ... pro komunikaci pořebuje mít ŠR zajištěny podmínky. Se svými požadavky se proto ŠR obrací na ředitele školy, který má (ze zákona) podmínky pro činnost ŠR zajistit.

6 - Šest dokumentů

ŠR může mít velmi rozsáhlou vlastní dokumentaci, následující šestici dokumentů se ale věnovat musí ze zákona. 

Koncepce rozvoje školy

ŠR se podílí na jejím tvarování a sleduje její naplňování. Jedná se o poněkud archaické pojmenování strategie školy (zákon byl formulován před čtvrt stoletím).
(Více v samostatném hesle Koncepce rozvoje školy a Kompetence ŠR).

Školní vzdělávací program

ŠVP je nejdůležitější vzdělávací norma na škole. Protože vzdělávání je primární činnost pracovníků školy, je to také nejdůležitější pracovní norma. Je to zkrátka nejdůležitější norma školy. 

ŠVP má obvykle několik set stran, jeho dominantní část představují osnovy jednotlivých předmětů.  Pro práci ŠR jsou však důležitější kratší úvodní kapitoly, které vysvětlují co se ve škole učí a k jakým hodnotám jsou žáci vedeni, jaké postupy pro to mají  pracovníci používat, jaké pro to mají oni i žáci podmínky a jaké je uspořádání vztahů ve škole i vůči jejímu okolí.  

Význam ŠR ve věci ŠVP naroste během několika následujcích let. Již začaly práce na tzv. revizi rámcového vzdělávacího programu (RVP dává obecný rámec pro specifické ŠVP) a školy se během tří až pěti lety let pravděpodobně budou hlásit k některému  nabízených modelových ŠVP. Půjde o volbu s významným dopadem na práci všech dětí i učitelů na mnoho let. Součástí rozhodování o tom, zda škola převezme modelový ŠVP (a který) nebo zda si podle rámce z RVP sestaví svůj originální, bude i hlas školské rady.

ŠR projednává návrhy změn ve školním vzdělávacím programu a zadruhé, ale možná hlavně, má na starosti průběžný dohled nad tím, zda se jím škola řídí. Pro začátek nezbývá než si úvodní kapitoly pozorně přečíst a nejasnosti si nechat vysvětlit.

Školní řád

U tohoto dokumentu má ŠR silnou pravomoc - navrhuje jeho úpravy a schvaluje jeho finální znění. Školní řád řád především ukládá povinnosti především žákům a rodičům (učitelé se primárně řídí školním vzdělávacím programem).  Proto je důležité, aby tito měli možnost se prostřednictvém školské rady k obsahu dokumentu vyjadřovat. 

Školní řád má pomáhat všem v orientaci ve škole - je to školní jízdní řád. Každé pravidlo proto má být srozumitelné tomu, na koho se vztahuje. Oddíl určený dětem má být srozumitelný dětem, informace pro rodiče nebo učitele mohou být složitější.

Součástí školního řádu mají být i "pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků". Školní řád by měl být co nejstručnější (aby bylo možné se jím řídit) a proto i v případě pravidel hodnocení je možné pojmenovat jeho základní principy (hlubší informace jsou dostupné v ŠVP).

Úkolem školské rady je sledovat například, zda ustanovení školského řádu 

Rozpočet školy

Školu nelze provozovat nákladů a náklady nelze řídit bez rozpočtu. Rozpočet je nástrojem pro taktické řízení školy i pro její strategický rovoj.

Velká část rozpočtu je účelově vázaná - příjmy a výdaje jsou omezeny na konkrétní účel (např. dominantní část peněz jde na platy učitelů a jejich výše podstatně určena předepsanmi tabulkami) ... ale vždy je pro ŠR možné se ptát ředitele, jakými penězi může nakládat ze své vůle a podle jakých kritérií se při tom rozhoduje (např. jak výrazně se liší odměna excelentních učitelů od poprůměrných).

Rozpočet se skládá nejen z výdajů, ale i příjmů. ŠR by měla rozumět, jaké jsou všechny možné zdroje školy a posoudit, zda z nich škola dostatečně čerpá. Může také doporučovat další možnosti pro zajištění činnosti školy, k tomu by však být seznámena se zřizovací listinou školy, která dává škole v její ekonomické aktivitě jisté hranice.

Při posuzování strategického rozměru rozpočtu by měla škole pomáhat znalost školní koncepce rozvoje - rozpočet je mapa, která ukazuje cesty k jejím cílům.

Výroční zpráva

Výroční zpráva patří k dokumentům, které podléhají schválení ze strany ŠR. Jejím smyslem je poskytnout souhrné informace o stavu škol a pro ŠR jde o každoroční zdroj evidence, zda škola postupuje směrem ke svým strategickým cílům. Obsahuje i kapitolu o autoevaluaci školy, která je významným zdrojem informací pro jednání ŠR. 

Inspekční zpráva

Jedná se konkrétně o zprávu z běžné inspekční činnosti ve škole. Ta probíhá podle plánu ČŠI v šestiletém cyklu a ČŠI předává tento výstup řediteli a zřizovateli. Její kopie je vystavena ve veřejném registru ČŠI.

ŠR by měla mimo jiné pozorně studovat, jaká opatření inspekční zpráva škole ukládá, a na tyto záležitosti upřít svou pozornost. Závěry z šetření ČŠI, se kterými ŠR souhlasí, by se měly projevit i v práci s dalšími relevantními dokumenty - koncepce školy, školní řád, školní vzdělávací program, rozpočet školy i výroční zpráva, která s odstupem času může doložit, jak se s identifikovaným problémem škola vypořádala.

Doporučení k práci s dokumenty

Rozsah a složitost dokumentů, se kterými ŠR nakládá, je ohromný. Není to ale důvod, proč by měla ŠR rezignovat na své úsilí a vyjadřovat se k nim povrchně nebo formálně. ŠR může využít některé z níže doporučených opatření:

Budeme rádi, pokud se k návrhům vyjádříte přes náš kontaktní formulář nebo se zapojíte do diskuse na naší veřejné FB stránce nebo uzavřené FB skupině.

Výsledky diskusí a návrhy zašleme v samostatném dokumentu členům našeho Fanklubu ŠR, kam Vás tímto zveme.