Předseda ŠR

Je to jediná interní role zmíněná ve školském zákoně a zakládá očekávání, že se na něj budou obracet další aktéři školy (žáci prostřednictvím své samosprávy, rodiče, pracovníci zřizovatele školy, ped. pracovníci i ředitel). Předseda by proto měl být připraven veřejně vystupovat a umět formulovat závěry jménem celé ŠR, zveřejnit na sebe kontaktní údaje atp.

Předseda ŠR je zvolen na jejím prvním zasedání. Zákon neurčuje délku předsednictví, ŠR si ji může upravit podle svých potřeb v jednacím řádu, kde by měl být rovněž zaveden mechanismus Předčasné volby předsedy (obdobně jako je tomu v případě Předčasných voleb do funkce člena školské rady dle § 167 (7) šk. zákona).

Předseda přijímá případnou rezignaci stávajících členů ŠR při předčasném ukončení jejich mandátu. 

Jednací řád v některých případech (např. při šestičlenné ŠR) dává předsedovi tzv. "rozhodující hlas". Pramení to z obavy, že nastane při rozhodování v rovnost hlasů a ŠR by tak nemohla naplnit svou zákonnou roli (např. při schvalování školního řádu na začátku šk. roku, kde se obvykle jedná v časovém tlaku). To je ale lichá obava, protože pokud se ŠR nerozhodne, převezme věc zřizovatel - odpovědnost za to, že se daný úkon stihne, nese především ředitel (má dívat podklady pro jednán ŠR v takovém přestihu, aby byla jistota, že se vše stihne včas).
Předseda má stejně silný mandát jako ostatní členové a má proto při hlasování stejně silný hlas (stejně jako předseda poslanecké sněmovny nemá více hlasů než ostatní poslanci).

Předseda není povinen osobně koordinovat přípravy jednání (to může dělat koordinátor ŠR) ani jednání vést (to může dělat facilitátor), garantuje však, že tyto procesy budou probíhat správně.