Zápis z jednání ŠR

Zápis je jednou z možností, jak uchovat a dle potřeby doložit výstupy z jednání nebo zasedání ŠR.

Jeho tvorba není zákonnou povinností. Stejně tak není povinnost jej zveřejňovat.

Jeho struktura může být rozmanitá, podle potřeb dané školské rady.

Popis smyslu, způsobu zpracování, ověřování a zveřejnění zápisu je vhodné zahrnout do jednacího řádu.

Protože je školská rada kolegiální orgán, důležité je výsledné stanovisko k jednotlivým bodům její agendy. Proto by měl existovat soubor usnesení školské rady, případně archiv schvalovacích  doložek

Měl by rovněž existovat záznam o způsobilosti jednání, které školská rada vykonala, aby nevznikaly pochybnosti o platnosti jejich výsledku. Proto by měl být k dispozici doklad o tom, kdy a v jakém složení ŠR jednala.

Průběh jednání v zápise být může a nemusí. Rozsáhlé zápisy, které evidují výroky jednotlivých účastníků jednání, vyžadují personální investici v čase, kdy se pořizují i kdy se ověřují. Často zpětně vznikají kontroverze nad popisem událostí, které si jednotliví aktéři pamatují různě. Dále může zápis obsahovat informace, které mohou být považované důvěrné, ať už o projednávaných tématech nebo konání členů ŠR. 

Jestliže s usnesením ŠR jako celku některý z členů nesouhlasí (má například pocit, že se jedná o porušení zákona nebo morálky), může se vůči závěru vymezit a trvat na tom, aby byl jeho nesouhlas zaprotokolován. V extrémních případech se takovým postupem může "vyvinit" z negativních právních následků.

Školská rada má jako orgán školní samosprávy transparentně komunikovat. Jednou z možností je zveřejňovat zápis tak, jak je to obvyklé, další možností je vytvářet archiv usnesení a vedle toho zveřejňovat komuniké, ve kterém svá rozhodnutí vysvětluje školním aktérům.  

Náležitosti obvyklého zápisu

Zápis školské rady při … škole, jejíž činnost vykonává organizace .. přesný název školy

Datum a místo jednání:

Přítomni: (jmenovitý výčet členů školské rady)

Nepřítomen: (jmenovitý výčet členů školské rady; omluven/neomluven)

Hosté: (jména, funkce)

Program jednání:

Průběh jednání, usnesení a hlasování: (podle jednotlivých bodů programu: rekapitulace problému, navrhovaná řešení, argumenty pro a proti, závěr, usnesení - v souladu s akčními slovesy dle zákona: schvaluje, projednává, podává podnět + přehled hlasování) 


Přílohy:

Zapsal: jméno, příjmení + podpis

Ověřil: jméno, příjmení + podpis

Předseda: jméno, příjmení + podpis