Podmínky pro práci ŠR

Jako každá funkční skupina lidí potřebuje i školská rada podmínky pro svou práci.

Ze zákona je za jejich zajištění zodpovědný ředitel (škol. zákon: Ředitel školy a školského zařízení § 164 e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,).

Zřizovatel by měl zohledňovat, do jaké míry ředitel ŠR podporuje, ve své činnosti hodnocení ředitele školy (a dohlédnout tak na to, aby ředitel tyto podmínky zajistil).

Školská rada může upozornit na nedostatečné podmínky pro svou práci ve chvíli, kdy se věnuje např. 

Pokud ředitel školské radě odmítá vytvářet podmínky pro její práci, může se ŠR obrátit se stížností na Českou školní inspekci.

Dostupné informace

Dokumenty, které má ŠR projednávat, vyjadřovat se k nim nebo schvalovat, by jí měl doručit ředitel školy (nebo to zajistit prostřednictvím koordinátora).

Zároveň by měl školské radě poskytnout doplňující informace ve chvíli, kdy ŠR projednává aplikaci těchto dokumentů (např. soulad způsobu vedení výuky se strategiemi popsanými ve Školním vzdělávacím programu).

Neplatí však, že by měla ŠR  paušální oprávnění žádat kterékoliv informace spravované školou. Zákonné oprávnění se vztahuje na informace, které ŠR potřebuje pro svou činnost vymezenou zákonem. Výslovně jde o informace "o škole", nikoliv o jednotlivých osobách (§ 168 (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.).
Členové se tak např. mohou seznamovat s mechanismem výpočtu mzdových nákladů a sledovat poměr osobního hodnocení vůči tabulkovým mzdám, aby mohli nabídnout obecná doporučení k hospodaření školy.  Nemají však oprávnění vyžadovat informace týkající se mzdy či odměny konkrétních pracovníků. To už se totiž netýká hospodaření školy jako celku, ale personální strategie ředitele, která je úplně v jeho kompetenci.

Zdrojem informací mohou dále být výstupy z autoevaluace školy.

Další informace mohou poskytovat ŠR členové školního společenství, které ŠR zastupuje 

žáci prostřednictvím své samosprávy nebo svých zástupců

Zdrojem informací pro práci ŠR je rovněž Inspekční zpráva, která je dostupná na webu České školní inspekce.

Pracovní prostředí

Školská rada se potřebuje scházet. Je vhodné, aby se nejméně jednou ročně sešla prezenčně. Vhodný prostor by měl zajistit ředitel školy (příp. koordinátor), kterého je k tomu zapotřebí včas vyzvat.

Školská rada může jednat i distančním způsobem, tehdy je zapotřebí zajistit vhodnou platformu.  

Depozitář ŠR

Školská rada potřebuje místo, kam ukládá soupis svých usnesení, zápisy z jednání, podklady pro jednání apod. 

Tato dokumentace by měla být dostupná i po skončení jejího mandátu.

Podpůrné služby

Agenda školské rady je velmi široká. Nelze počítat s tím, že v ŠR vždy budou experti na školské právo, strategické řízení, ekonomiku, pedagogiku, evaluaci atd. Je v pořádku, když si školská rada zajistí ke konkrétním položkám služby profesionálů. Není v pořádku, když na to nemá prostředky. Proto by měla spolu se zřizovatelem dohlédnout na to, aby rozpočet školy pamatoval i na nákup podpůrných služeb pro ŠR.   

Kontakty a komunikační kanál

ŠR je orgánem školy. Jako taková má právo i povinnost komunikovat se členy školní komunity.

Aby ke komunikaci mohlo dojít, musí mít adresát i příjemce informace navzájem znát způsob, jak informaci doručit.

Ředitel školy proto na vyzvání ŠR musí

Pokud byste uvítali konzultaci při přípravě nebo facilitaci / mediaci jednání týkajícího se nastavení spolupráce ŠR - ředitel,
můžete využít naše služby.