Jednání ŠR

Jednání je pojem, který může mít odlišné významy

Níže se věnujeme významu "činnost", druhému významu se podrobněji věnují hesla Jednací řád a Zasedání.  

Školská rada se věnuje dvěma typům činností. Těm, 

ŠR schvaluje

Co schvaluje ze zákona:

Jde zejména o dokumenty školy, které jsou nezbytné pro její základní chod. ŠR má měsíc na to, aby se rozhodla, zda dokumenty schvaluje, ředitel má měsíc na zapracování požadovaných úprav. Při nečinnosti nebo nedodržení termínů o schválení rozhodne zřizovatel.

První jednací řád ŠR musel být vytvořen v době historického vzniku školské rady dané školy. ŠR má možnost jej kdykoliv upravit nebo nahradit (s tím ale musí souhlasit nadpoloviční většina všech členů ŠR).

U dokumentů jmenovaných v zákoně je vhodné vystavit schvalovací doložku, která je veřejně dostupná. Díky ní mají všichni, na které se vztahují vedené dokumenty, jistotu, zda je daná norma účinná či  informace platná.

ŠR navrhuje

Co ŠR ze zákona

ŠR zde působí jako iniciátor aktivity jiného orgánu. Může jít o školu (návrhy při práci na koncepci rozvoje školy, návrhy na zlepšení hospodaření, jiné podněty), zřizovatele (návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy nebo jiné podněty a oznámení) nebo o další orgány státní správy. 

ŠR projednává

Co ŠR projednává ze zákona:

Projednání neznamená pouze seznámení se s nějakým podkladem. Výstupem projednání je vyjádření stanoviska ŠR. Dokumenty, které má ŠR ze zákona projednat, vypovídají o kvalitě školy, jejích prioritách i případných nedostatcích. Stát touto formulací v zákoně vyjadřuje očekávání, že vedení školy či jiný stakeholder obdrží hodnotící stanovisko ŠR. Formulaci stanoviska by ŠR měla schválit společně s informací, kdo, jak, kdy a komu stanovisko doručí.

ŠR volí

Koho ŠR volí 

ŠR má povinnost zvolit si předsedu, který má několik povinností ze zákona (svolávat její zasedání, případně na něj pozvat ředitele, přebírat dokumenty v případě předčasného ukončení mandátu člena ŠR).

Z tzv. konkurzní vyhlášky MŠMT volí ŠR svého zástupce do konkurzní komise při volbě ředitele školy. Ten musí být z kurie žáků/rodičů. Opět zde platí, že pokud ŠR člena nezvolí, zastoupí jej osoba jmenovaná zřizovatelem.

ŠR si může podle potřeby vytvořit další vlastní orgány (místopředseda, vedoucí odborné sekce, mluvčí apod.).

U každé volby je užitečné pamatovat na dvě pravidla: 

ŠR komunikuje

Zákon ŠR neukládá, jakou formou má vést komunikaci a dokumentaci. Očekává, že ŠR si to sama stanoví ve svém jednacím řádu.

ŠR by si proto měla stanovit pravidla, která se týkají komunikace - kdo, s kým, kdy, jak, kde bude případně umístěn záznam komunikace. Dobrou osnovou, díky které na nic důležitého nezapomenete, je předešlý výčet činností.

Komunikace vždy vyžaduje nějaké nástroje. Dokumenty je třeba archivovat, zprávy nějak doručovat, jednání musí někde probíhat ... pro komunikaci potřebuje mít ŠR zajištěny podmínky. Se svými požadavky se proto ŠR obrací na ředitele školy, který má (ze zákona) podmínky pro činnost ŠR zajistit.

Pro všechna jednání platí, že by měla být co nejvíce konsenzuální. Školská rada je složená ze zástupců různých skupin, kteří často reprezentují různé zájmy, navenek však jedná jako jeden celek. Proto je důležité dodržovat některé osvědčené zásady, které napomáhají tvorbě konsenzu:

Pro některá jednání je vhodné využít služeb externího facilitátora. Může se např. jednat o důležitém a složitém tématu, které vyžaduje plnou pozornost a odbornost všech členů ŠR.
Facilitátor může rovněž ŠR provést formujícími jednáními, při kterých se vytváří pravidla spolupráce v ŠR, volí se předseda apod.