Škola

Právní vymezení pojmu "škola" je nečekaně kostrbaté. Překážkou snadnému pochopení je další pojem používaný jinak ve školském právu než v běžném jazyce, totiž "činnost". Podle zákona je totiž škola činnost.

Činností je podle Školského zákona např.

Jsou dva okruhy činností, které může daná organizace vykonávat. Jde o školu a školské zařízení. 

Právnická osoba - organizace zřízená zřizovatelem školy -  může vykonávat jednu nebo více těchto činností. Může tedy např. vykonávat činnost mateřské školy, základní školy, zařízení školního stravování a zařízení pro neformální vzdělávání. To je právním jazykem popsaná základná škola, pod kterou spadá i mateřská škola a má svou jídelnu a družinu.  

Pro školskou radu je důležité, že je zřizována při základní, střední a vyšší odborné škole. Není zřizována při mateřské škole ani dalších "činnostech" právnických osob, které poskytují vzdělávání a související služby dle Školského zákona.

ŠR tak nemá pravomoci které se týkají jiných činností právnické osoby vykonávající činnost školy (s výjimkou projednání rozpočtu).

Pokud se ŠR a ředitel dohodnou, že se spolu budou věnovat i dalším činnostem právnické osoby vykonávající činnost školy (např. zájmovému vzdělávání, mateřské škole, ZUŠ nebo jídelně), je to legitimní postup, protože činnost školy je těmito dalšími činnostmi významně ovlivňována.  Mimoto má ŠR posuzovat návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a to nelze zodpovědně činit bez pochopení potřeb a cílů těchto dalších částí celé organizace. 

ŠR však nemá zákonné oprávnění k přístupu k neveřejné dokumentaci mateřské školy či školských zařízení dané právnické osoby tak, jak je k tomu zmocněna v případě ZŠ, SŠ a VOŠ.