Česká školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) o sobě tvrdí, že je "národní autorita pro hodnocení kvality a efektivity vzdělávání".

Není nadřízená školám ani zřizovatelům, je to "jen" jeden z hráčů na vzdělávacím hřišti ... ale důležitý. Její autorita se týká úctyhodnosti informací, které poskytuje, nikoliv oprávnění přímo zasahovat do dění na školách.

Je to organizace zřízená MŠMT, která má svou činnost vymezenou ve Školském zákoně a v řadě vyhlášek. Má právo kontrolovat činnost škol, zda je v souladu s právními normami, a své nálezy zveřejňovat. To činí formou inspekčních zpráv.

ČŠI vyhlašuje kritéria kvality školy, provádí pravidelná šetření na školách v přibližně šestiletém cyklu a tematická šetření podle aktuálních priorit vzdělávací politiky. Vedle toho provádí šetření na podněty, které jí mohou předložit všichni školní aktéři, včetně žáků nebo rodičů.

Školská rada by měla mít vůči ČŠI aktivní strategii. Měla by 

Jedním z indikátorů kvality práce a pověsti školské rady je počet podnětů, které 

Ve školství má platit princip subsidiarity, problémy mají řešit tam, kde vznikají. Oslovení ČŠI aktéry napřímo ukazuje na nízké povědomí o kompetencích ŠR a/nebo nedůvěru ve školskou radu.

Vstup ČŠI na půdu školy totiž vždy vyžaduje velkou pozornost a energii jejích pracovníků. O to méně se pak mohou věnovat běžnému chodu škol nebo jejímu rozvoji. Přítomnost ČŠI obvykle aktivuje defenzivní nebo reaktivní mechanismy u pracovníků škol. Při inspekční činnosti je zkrátka ve škole cítit stres, a to obvykle spíše distres (spíše výkonnost snižuje) nežli eustres (kt. naopak povzbuzuje k lepší výkonnosti a kreativitě).   

Jestliže školské radě záleží na tom, aby pozornost a energie školy mířila primárně k rozvoji dětí, může k tomu ŠR sama přispět. Pokud bude školním aktérům zřejmé, že ŠR bude vážně, rychle a účinně řešit jejich podněty, nebudou cítit takovou potřebu zvát do školy ČŠI. Školství v ČR je vystavěno na principu, že rozhodování probíhá co nejblíže těm, kterých se týká. Dobrá ŠR dokáže s ČŠI spolupracovat, ale také ji může v některých jejích činnostech z velké části zastoupit (více viz heslo Stížnost).

ČŠI mimo kontrolní činnost zjišťuje a zveřejňuje informace o stavu škol, jejich potřebách či vývojových trendech. Členové ŠR mohou dík jejím tematickým zprávám získat vhled do aktuálního vývoje školství obecně.  Mohou se o něj opřít při hodnocení stávajících kvalit škol i promýšlených záměrů.

Velkou inspirací pro ŠR jsou Kritéria hodnocení podmínek, výsledků a průběhu vzdělávání. ČŠI je nastavila na podkladě poctivé výzkumné práce a každoročně je aktualizuje. Slouží i jako orientační podklad v kurzech školského managementu pro vedoucí pracovníky škol. Tento podklad může být užitečný při sestavování designu autoevaluace školy