Předčasné skončení funkčního období

Může se stát, že člen ŠR nedokončí svůj tříletý mandát, a dvojím způsobem:

Podmínky pro zánik členství v ŠR dle §168 ŠkolZ

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí (ta mluví o neslučitelnosti funkce radního ŠR a ředitele školy) 

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Poněkud matoucí je případ, kdy zletilý žák/student zvolený do školské rady přestane být žákem/studentem dané školy.  Na tuto situaci se nevztahuje písmeno f) (to mluví o nezletilém žáku) ani žádné jiné. Zletilý zvolený žák/student má dle stávajícího textu zákona platný mandát na celé funkční období i po opuštění školy.

Jestliže je uvolněn mandát (z důvodu předčasného ukončení nebo jako následek předčasných voleb), funkční období nově zvoleného člena trvá pouze do té doby, kdy měl skončit mandát původního člena ŠR, kterého nový člen nahrazuje.