Žák & student školy

Žákem školy je osoba, která je přijata ředitelem ke studiu na dané škole. Pojem žák zahrnuje v textech tohoto webu žáka ZŠ i studenta SŠ.

V okamžiku dovršení osmnácti let nabývá žák školy právo volit a být volen do školské rady. Pokud je zvolen, má platný mandát po celé funkční období, i když přestane být žákem dané školy.
Zároveň jeho dřívější zákonní zástupci (rodiče či opatrovníci) ztrácejí toto postavení, protože již žáka v právních věcech nezastupují - jedná sám za sebe. Pokud však byl zákonný zástupce do ŠR zvolen dříve, než nabyl žák zletilosti, i jejich mandát je nadále platný.

Žáci, kteří nejsou plnoletí, mají právo očekávat od svých zákonných zástupců, že ve školské radě nebo při volbách do školské rady budou hájit jejich zájmy či potřeby a postupovat směrem k jejich naplňování.

Žáci mají právo organizovat žákovskou samosprávu. Jejím prostřednictvím se mohou obracet jak na ředitele, tak na školskou radu.