ŠR ve školském zákoně

U jednotlivých ustanovení právních norem najdete případný komentář nebo odkazy k dalším informacím. 

Největší pozornost je školská radě věnována v části Ředitel školy a školského zařízení a školská rada

Vymezení působnosti

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.


Školská rada je ze zákona povinnou institucí pro všechny školy od základního po střední stupeň vzdělávání. Zákon se v této věci nevztahuje na mateřské školy (není příliš jasné proč) ani vysoké školy (ty pak mají svou samosprávu formou akademického senátu). 

Zřízení a složení školské rady

§ 167 (2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.


V Encyklopedii ŠR věnujeme zvlášní, rozsáhlá hesla volebnímu řádu a volebnímu právu. Stanovení počtu členů zřizovatelem je krok, který předznamenává příležitosti i možné problémy práce ŠR (více viz Doporučení).


Povinnost zřizovatele jmenovat členy ŠR a také možnost je odvolat je uvedena i v § 129 Působnost zřizovatele školské právnické osoby e) jmenuje a odvolává třetinu školské rady, pokud se školská rada zřizuje.

Omezení ve volbách

§ 167 (3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

Zajištění voleb ředitelem

§ 167 (4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Zřizovatel může prostřednictvím volebního řádu pomoci tomu, aby volby proběhly s co možná největší pozorností ze strany voličů, aby probíhaly transparentně a demokraticky. Není nikde dále specifikován způsob, jak mají volby probíhat, nicméně pestrost rozmanitých voleb do zastupitelských funkcí (obecní zastupitelstvo, dolní i horní komora parlamentu, funkce prezidenta) v ČR mu nabízí širokou inspiraci. 

Ředitelé mohu jmenovat Volební komisi nebo jiný orgán, na který tuto odpovědnost mohou delegovat.

S ohledem na poslání a smysl institutu školské rady je žádoucí, aby volby probíhaly za jeho podpory, zároveň by však do nich neměl zasahovat způsobem, který zvýhodňuje některé kandidáty nebo zájmové skupiny.

Způsob průběhu voleb má vliv i na vztah ŠR a ředitele, nastavuje se zde míra důvěry a spolupráce.

Jmenování neobsazených míst rodičů/žáků ředitelem

§ 167 (5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.Funkční období

§ 167 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

Svolání a četnost zasedání ŠR, role Předsedy

§ 167 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.


S ohledem na rozsah agendy ŠR je zasedání 2x ročně skutečně minimální počet. Více pod hesly Roční a víceletý plán ŠR a Jednání ŠR..


Jednací řád (viz samostatné heslo) je klíčový dokument, který může zvýšit efektivitu jednání ŠR.


Předseda ŠR je jediná zákonem pojmenovaná role, školská rada si může pro vyšší efektivitu zvolit i další (místopředseda, koordinátor apod.).  

Předčasné a doplňovací volby

§ 167 (8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.


Ukončení členství před uplynutím funkčního období

§ 167 (9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.


Problematice se věnujeme v samostatném heslu Předčasné skončení funkčního období.

Vyjádření k návrhům ŠVP a jejich uskutečňování

§ 168 (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování


Školní vzdělávací program je klíčový, evidentně nejdůležitější interní dokument školy. Více v samostatném hesle.

Schválení Výroční zprávy o činnosti školy

§ 168 (1) Školská rada b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy


Z výroční zprávy mohou všichni zájemci o školu a její správu vyčíst mnoho podstatného. Více v samostatném hesle.

Schválení školního řádu, příp. stipendijního řádu

§ 168 (1) Školská rada c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny


Více v samostatných heslech Školní řád a Stipendijní řád.

Schválení pravidel hodnocení žáků

§ 168 (1) Školská rada d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách


V hodnocení žáků mají školy v ČR poměrně velkou svobodu. Je důležité, aby odpovídalo cílům vzdělávání a činnostem a zkušenostem, kterými žáci ve škole procházejí. Více pod heslem Hodnocení žáků.


S tímto ustanovením koresponduje i § 51 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků: (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

Podíl na koncepci rozvoje školy

§ 168 (1) Školská rada e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy


Jde o velmi často přehlížené ustanovení. Pobízí školskou radu ke spolupráci s vedením školy, vlastně jí ukládá, aby se věnovala jejímu strategickému rozvoji. Více v samostatném hesle.  

Projednání rozpočtu a návrhy na zlepšení hospodaření

§ 168 (1) Školská rada f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření


Rozpočtování ve škole je dost komplexní disciplína, více naleznete v samostatném hesle.

Hospodaření je širší pojem, proto má také své samostatné heslo.

Projednání inspekční zprávy

§ 168 (1) Školská rada g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce


Co je Česká školní inspekce, jaké má vůči škole pravomoci a jaké jsou naopak její možnosti, se dozvíte v samostatném hesle,

Samostatné heslo má i inspekční zpráva.

Podání podnětů a oznámení dalším orgánům

§ 168 (1) Školská rada h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


O kterých orgánech je řeč se dozvíte v samostatném hesle,

Návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele

§ 168 (1) Školská rada i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.


O odpovědnosti a pravomocích ředitele se dozvíte v samostatném hesle.

Samostatným heslem je i vlastní konkurz na ředitele.

Informace poskytované ředitelem

§ 168 (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.


O odpovědnosti a pravomocích ředitele se dozvíte v samostatném hesle. Vymezení informací, které školská rada může vyžadovat, naleznete v hesle Podmínky pro práci ŠR.   


Školský zákon poznámkou 17) odkazuje výhradně na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny schvalování a opravný postup

§ 168 (3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.


Dokumenty se týkají bodů uvedených výše, konkrétně 

(1) Školská rada

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

Zřizovatel v soukromých školách

§ 168 (4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.


Specifikům takových škol se věnuje heslo Soukromé školy. Každopádně jde jen o školy zapsané v rejstříku MŠMT, protože jen na ty se Školský zákon vztahuje.  

Další části školského zákona, které jsou vůči činnosti ŠR podstatné.

Podněty žákovské samosprávy

§ 21 (1) Žáci a studenti mají právo d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit

Nejčastější formou žákovské samosprávy je Žákovský parlament, není však formou výhradní. Pokud jsou aktivní samotné třídy (např. tím, že si volí svého předsedu) nebo existují jiná samosprávná žákovská uskupení, ŠR by s nimi měla být v kontaktu.

Právo žáků & studentů volit a být voleni

§ 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

(1) Žáci a studenti mají právo c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,


Podle NOZ je člověk zletilým od 18 let (§ 30 Zletilost (1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku.)

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

§ 2 Zásady a cíle vzdělávání (1) Vzdělávání je založeno na zásadách g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,


Toto ustanovení upozorňuje na to, že hodnocení musí ve svém postupu, obsahu a formách vycházet z principů jmenovaných v dalších Zásadách a cílech jmenovaných v tomto paragrafu šk. zákona a dále z cílů pojmenovaných ve školním vzdělávacím programu.


§ 51 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků šk. zákona hovoří o možnostech školy (a podmínkách) vyjádřit hodnocení klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.  


§ 69 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.

Zajištění podmínek pro práci ŠR ředitelem

Ředitel školy a školského zařízení § 164 e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,


Této problematice se věnuje heslo Podmínky pro práci ŠR.

Povinnosti ředitele

Povinnostem ředitele se věnuje Ředitel školy a školského zařízení § 164, § 165 a § 166. Jedná se o obsáhlý katalog povinností a odpovědností, který plyne ze skutečnosti, že ředitel je statutární osobou školy a také správním orgánem.


Práci ředitele se věnuje obsáhlá literatura oboru Školský management, vybrané informace naleznete pod heslem Ředitel školy.

Česká školní inspekce

Inspekci se věnuje § 174 škol. zákona, informace ve vztahu k ŠR jsou uvedeny pod hesly Česká školní inspekce a Inspekční zpráva

Vstupní školení pro členy školské rady, zřizovatele i ředitele, které pomůže sjednotit výklad zákona pro její fungování, Vám můžete zajistit v rámci našich podpůrných služeb