Pedagogická rada

Jde o poradní orgán ředitele školy. Ředitel 

V případě projednávání dokumentů, kterými se řídí pedagogický proces, ředitel je ze zákona povinen k názoru pedagogické rady "přihlédnout". Musí tedy vzít názor vzít aktivně v úvahu, respektive jej zodpovědně vypořádat. Jde o kvalitativně jiný postup nežli je prosté informování ped. pracovníků (jako je tomu v případě vyloučení žáka).

Členy pedagogické rady jsou ze zákona všichni pedagogičtí pracovníci školy, nelze ji proto omezit pouze na učitele.

Pedagogická rada v právních normách

Školský zákon

§ 31 (4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy ... O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. 

§ 164 (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

§ 17 (5) ... Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

Organizace Pedagogické rady

Protože jde o poradní orgán ředitele, je tento odpovědný za svolání, průběh a dokumentaci výstupů. Ty jsou součástí povinné dokumentace školy (aby bylo možné doložit, že ředitel jednal v souladu se ŠkolZ).

Zákon neurčuje, jak často se má pedagogická rada konat. 

Pedagogická rada a volby do ŠR 

Konání pedagogické rady občas bývá využíváno jako příležitost pro uspořádání voleb zástupců ped. pracovníků do školské rady. S ohledem na skutečnost, že na pedagogické radě jednají ped. pracovníci jako podřízení ředitele a ve školské radě by měli jednat jako rovnocenní partneři, není platforma pedagogické rady pro konání voleb do ŠR vhodná. 

Přinejmenším by měl ředitel zajistit, aby neměl vliv na prezentaci kandidátů a jejich programu či hodnot. Už jen jeho prostá přítomnost však volbu zákonitě ovlivňuje. 

Řešením proto může být uspořádání voleb do ŠR před zahájením nebo po ukončení pedagogické rady. Nejvhodnější však je konání voleb zcela mimo jednání tohoto poradního orgánu ředitele. Korektnost průběhu voleb by měl garantovat volební řád

Pedagogická rada a školská rada

Mezi oběma těmito orgány není žádná formální vazba. Mají ale některé společné agendy (školní vzdělávací program, školní řád, pravidla hodnocení), ke kterým se vyjadřují v různých fázích jejich vzniku a/nebo úprav.

Školská rada se může doptávat ředitele na stanoviska pedagogické rady k těmto dokumentům. Pokud budou ochotni, mohou zástupci pedagogických pracovníků ve školské radě nabízet tyto informace bezprostředně. Vyjadřují však pouze své osobní chápání či stanovisko ke stanovisku pedagogické rady, protože nemají oprávnění jednat jménem pedagogické rady.