Roční a víceletý plán ŠR

Aby se mohla školská rada podílet "na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy", musí je znát, rozumět jejich obsahu, jejich struktuře a jejich vazbě na rozpočet.

V praxi školského managementu jsou tři základní hladiny manažerského plánování.

Strategie školy - koncepce školy

V rámci konkurzu předkládá kandidát na ředitele tzv. Koncepci školy. Dokument popisuje jeho plány na funkční období, tedy na 6 let. Období 4-6 let se v manažerské literatuře považuje za rozumné období pro tzv. strategii organizace. Ta má specifikovat cestu k pojmenované vizi - atraktivní a motivující představě o uspořádání věcí ke konci plánovaného období.

V čase se mění podmínky, mohou se měnit i priority - strategie školy není dogma. Protože má ředitel mandát na celé funkční období, v mezidobí může (a měl by) ředitel diskutovat úpravy strategie se školskou radou.

Střednědobý plán

Ředitel školy, která je příspěvkovou organizací, má povinnost předložit školské radě i zřizovateli kromě ročního i tzv. střednědobý výhled rozpočtu. Střednědobý znamená 2 a více let (ale méně než je délka strategického období).

Školská rada nemá povinnost střednědobý výhled rozpočtu projednávat, natož schvalovat, díky němu (je povinně zveřejňovaný) však může průběžně a podrobněji sledovat kratší úseky cesty za vizí školy. Rozpočet je rozvržení zdrojů pro plnění cílů. Proto by měl být provázen popisem, který zdůvodňuje, jak plánované náklady a příjmy souvisejí s naplňováním strategie / vize organizace. Takový popis je taktický, střednědobý plán.

Roční plán

Škola musí mít schválený roční rozpočet i jeho uzávěrku, výroční zprávu za školní rok, harmonogram školního roku ... roční cyklus je v prostředí školy přirozený. Školská rada projednává rozpočet a při schvalování výroční zprávy získává základní informace o hospodaření školy v předchozím roce.  Aktivní ŠR má díky tomu má průběžnou představu o tom, zda škola roste směrem ke své (respektive ředitelově) vizi.

Cykly strategického plánovaní a monitoringu postupu školy by se měly zobrazit v harmonogramu práce ŠR. Některé body, jako třeba diskuse nad vizí / koncepcí školy nemusí nutně probíhat každý rok (aby byla diskuse dost hluboká, je na ni zapotřebí delší čas). Měla by ale nastat minimálně jednou v průběhu délky mandátu (3 roky).