Stížnost

Školská rada se může věnovat stížnostem týkajícím se školy. 

Je ale nezbytné, aby její členové měli společnou představu o postupu řešení stížnosti a kompetencích, které v dané věci má školská rada, jaké ředitel, jaké zřizovatel, jaké ČŠI nebo další orgány státu (jejich výčet je v článku níže).

Další podmínkou pro smyslupné řešení stížností je, že školní aktéři 

Článek je čerstvý a jistě se ještě bude upravovat. Pokud máte návrh, dotaz  nebo komentář, napište nám. Děkujeme.

Školský zákon explicitně neříká, že by měla ŠR vyřizovat stížnosti. Dokonce ani neobsahuje definici toho, co je to stížnost, jaké má mít náležitosti, čeho se má týkat. Zároveň ale ŠR dle § 168 h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Aby mohla podnět podat, musí nějaký také přijmout - mít informace. Ty může dostávat od ředitele školy; protože ale ŠR slouží všem školním aktérům, měli by i oni mít možnost ŠR informovat. 

Nejvýznamnější oblastí, ve které ŠR se stížnostmi či podobně formulovanými podněty pracuje, tak je soulad (či spíše nesoulad) mezi školním vzdělávacím programem a způsobem, jakým se vzdělávání ve škole provádí. Týká se to nejen samotné výuky a její organizace, ale i způsobu hodnocení, výukových i výchovných postupů pracovníků školy, kvality komunikace mezi školními aktéry  apod. (rozsahu této školní normy se věnuje samostatné heslo Školní vzdělávácí program).

Naopak ŠR nemá oprávnění zasahovat do oblastí rozhodování ředitele týkající se např. rozdělení žáků do tříd, přiřazování učitelů ke třídám a předmětům apod. V rámci strategického dialogu může s ředitelem diskutovat principy, kterými se v tomto svém rozhodování řídí, konkrétní rozhodnutí však rozporovat nemá.

Školská rada by proto měla mít ve svém Jednacím řádu, své veřejné prezentaci (např. na webu školy) tento postup popsaný. Stejně tak může být součástí komunikační postupky školy nebo školního řádu. Přehledný postup

Díky tomu, že je stížnost podaná školské radě, je větší šance, že 

Jednotlivé body postupu řešení stížnosti školskou radou

Podání stížnosti

Kdokoliv, kdo má co do činění s danou školou, by měl mít možnost oslovit školskou radu. Měl by být připravený komunikační kanál, který je zjevně nezávislý na řediteli školy. Může jím být emailová adresa, webový formulář, samostatná schránka apod. Informace o tom, jak je možné konktaktovat školskou radu, mají být veřejně a snadno dostupné (souvisí to s povinností ředitele zajistit podmínky pro činnost ŠR).

Protože školní aktéři mají v ŠR "svého zástupce", ke kterému mohou cítit větší důvěru, je vhodné, aby bylo možné podnět odeslat i na konkrétní osobu - "důvěrníka", tedy aby byly zveřejněny kontakty na všechny členy ŠR nebo aby stěžovatelé měli informaci, že jejich dopis vložený do schránky otevře jen a právě ten, jehož jméno bude na obálce.

Dalším opatření je deklarace diskrétnosti - tedy že ŠR sdělí údaje o stěžovateli jen těm, se kterými bude stěžovatel souhlasit. Pokud je podání anonymní, nemůže stěžovatel očekávat, že dostane zpětnou vazbu - může jen mít naději, že dojde k jím požadované změně.

Součástí informace o formě doručení stížnosti může být i doporučení k obsahu stížnosti v jazyce, kterému rozumí i žáci nebo rodiče bez vyššího vzdělání, např.:

Přijetí stížnosti

ŠR by měla posoudit, jestli má oprávnění a kapacitu danou věc projednávat.

Stěžovateli následně ŠR (nebo jím označený "důvěrník") oznámí, zda se ŠR bude věcí zabývat, případně mu (nezávazně) doporučí, na koho se v dané věci může dále obrátit.

Šetření stížnosti

ŠR má omezené možnosti zpovídat konkrétní pracovníky, žáky školy či jejich zákonné zástupce, aby zjistila skutkový stav dané věci. Má ale právo 

Opatření k nápravě

ŠR na základě informací, které má k dispozici, může např.

Vyrozumění o výsledku řešení stížnosti

Pokud na sebe stěžovatel uvedl kontakt, je jistě vhodné jej informovat a postupu a výsledku projednání jeho podnětu. Jestliže zná identitu stěžovatele jen jeho  "důvěrník", informaci mu předá on sám. 

Není vhodné, aby ŠR sdělovala veřejně, jakou konkrétní stížnost, na koho, od koho apod. obdržela. Taková informace významně ovlivňuje klima ve škole. 

Obecnou zprávu o četnosti a okruzích stížností může ŠR podávat např. ve výroční zprávě školy. Pokud ŠR opakovaně dostává podněty, které nemá oprávnění řešit, je vhodné na daný okruh témat upozornit při představování postupu řešení stížnosti.

To vše jsou obecná doporučení, v konkrétních kauzách je možné postupovat jinak (zveřejnění komuniké ŠR na webu školy, zpráva zřizovateli apod.).

Evidence případu pro potřeby ŠR a ochrana citlivých informací

Protože jsou často informace týkající se předmětu nebo procesu řešení stížnosti citlivé
(mohou obsahovat osobní údaje, mohou bez důkladného vysvětlení způsobit další konflikt, atd.)
měla by s nimi ŠR citlivě nakládat.

Proto by ŠR měla využívat více úrovní dokumentace vlastní práce
(archiv usnesení, interní zápis, veřejné komuniké - více v hesle Zápis z jednání ŠR)
a členové by měli dodržovat etické principy, zejména diskrétnost. Jednací řád by měl pamatovat na všechny tyto záležitosti, aby bylo všem jasné, jak se má člen ŠR chovat. Pokud se stane, že některý z členů ŠR zneužije přístup k citlivým informacímm a zveřejní je v rozporu s jasnými pravidly ŠR, může být popohnán k odpovědnosti (podle toho, o jakou kauzu se jedná).

Další orgány, které se mohou stížnostem věnovat nebo pomáhat ŠR při jejich řešení

Česká školní inspekce

ČŠI přijímá podněty v téměř celé šíři fungování školy. Oproti ŠR má oprávnění zjišťovat informace napřímo, ve třídách, ve sborovnách apod. 

Má vlastní propracovaný systém vypořádání stížností, který lze najít na webu ČŠI nebo stránkách EDU.cz.

Zřizovatel školy

Mají oproti ŠR oprávnění provádět šetření týkající se nakládání s majetkem školy, na druhou stranu nemají oprávnění intervenovat do pedagogických procesů nebo personálních záležitostí.

Zejména "malí zřizovatelé", obce, která mají na starosti např. jednu školu, nemívají personální kapacity na to, aby dlouhodobě sledovali vývoj ve škole a rozuměli podstatě problému tak, jak to může umět školská rada.

Protože zřizovatel vedle jmenování ředitele zajišťuje vznik školské rady, je vhodné udělat dohodu o tom, které typy stížností spravuje ŠR a které zřizovatel ... a transparentně o tom informovat ty, kterých se věc týká. 

Veřejný ochránce práv | Ombudsman 

Školská / školní agenda patří do okruhů práce, kterým se ombudsman a jeho tým dlouhodobě věnují.

Ombudsman nemá rozhodovací pravomoc, nemůže nařídit řediteli nebo třeba rodičům, co má kdo udělat, vydává však stanoviska, která opatřuje kvalitní právní argumentací.

Školský ombudsman

Podobně jako Veřejný ochránce, školský ombudsman může poskytnout své stanovisko a vhled do daného problému. 

Nejde však o výkonný orgán, stejně jako MŠMT není nadřízenou organizací školy, obmudsman stojí "vedle školy", nikoliv "nad ní".

Oslovit jej má smysl ve chvíli, kdy si některá ze stran přeje odborný a nezaujatý pohled. 

Úřad na ochranu osobních údajů

Protože se ve školách pracuje s nezletilými dětmi a navíc se o nich vede rozsáhlá dokumentace, je řada věcí týkajících se osobních údajů sporná. Úřad přijímá podněty a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů, ale také vydává stanoviska k rozmanitým situacím. ŠR jej může sama kontaktovat a konzultovat specifické kauzy nebo obsah stížnosti.

Krajská hygienická stanice

Ve škole se nejen učí, ale také se tam svítí, vaří a/nebo vydává jídlo, pije voda nebo dýchá vzduch.  Škola se musí řídit legislativou (např. Zákon o ochraně veřejného zdraví nebo vyhlášky, zejm. tzv. hygienickou vyhláškou). Jejich porušení je vhodné projednat ve škole a teprve při trvajícím nesouladu je vhodné oslovit KHS. Jednotlivé KHS mívají někdy odlišné výklady legislativy nebo nároky. Proto jejich aktivizace vždy nese prvky nejistoty, případně rizika postihu pro školu.

KHS je také možné kontaktovat v případě, že ŠR potřebuje expertní nebo závazné stanovisko této autority jako podklad pro své další kroky.

Školská rada stojí na rozhraní školy a okolních institucí.

Pokud je ŠR všemi vnímaná jako kompetentní a nezávislá instituce, může pomoci vyřešit řadu kauz na "domácí půdě", bez mocenské intervence zvenčí.

Toto napomáhá udržování a obnovování dobrých vztahů mezi účastníky školního života.