Participace

Participace je proces, při kterém se lidé zapojují do rozhodování o věcech, které se jich týkají.

Má několik stupňů a školská rada může stát na každém z nich.

Volební práva dle školského zákona umožňují, aby v ŠR působili lidé, kteří mají důvěru školních aktérů a přitom nejsou přímými členy školní komunity - nemají ve škole své děti, nepatří mezi politiky či úředníky zřizovatele. Přesto je zvolit zákonní zástupci & zletilí žáci a také je může jmenovat zřizovatel. ŠR se tak otevírá širší občanské participaci na fungování školy jako veřejné instituce. 

Článek je čerstvý a jistě se ještě bude upravovat. Pokud máte návrh, dotaz  nebo komentář, napište nám. Děkujeme.

Školské rady jsou institucí, která má 

zcela mimořádné postavení.

Souvisí to s nebývale vysokou decentralizací školské soustavy (minimalizovaný vliv státu na chod jednotlivých škol) a omezenými kapacitami většiny zřizovatelů průběžně a aktivně vstupovat do prostředí konkrétní školy.

Zaměstnanci školy, především ředitel (na úrovni celé školy) a učitel (na úrovni práce ve třídě) mají při své práci velkou autonomii. Musí se řídit obecnými pravidly danými státem (obecně celý právní řád, specificky rámcový vzdělávací program). Konkrétní pravidla (školní řád, školní vzdělávací program) si pak škola vytváří sama. 

Školská rada garantuje, že pravidla fungování veřejné instituce - školy - nejsou závislá na rozhodnování poměrně malého počtu jejích zaměstnanců. 

Intezinta participace se dá členit do několika stupňů (upraveno dle IAAP) :

1) Informování – nabídka objektivních informací, díky kterým se mohou školní aktéři lépe orientovat a rozhodovat se.

2) Konzultace – škola si říká o zpětnou vazbu a vysvětluje, mezi jakými možnostmi a proč se rozhoduje.

3) Ovlivnění – zohlednění přání či aspirací školních aktérů při rozhodování o tom, co se jich bezprostředně týká.

4) Spolupráce – zapojení aktérů do tvorby návrhů, o kterých se bude rozhodovat.

5) Zmocnění – aktéři se podílejí na samotném rozhodování.

Školská rada (a jejím prostřednictvím školní komunita) participuje na tvorbě školních pravidel a řešení konkrétních situací různou mírou:

1) Informování

ŠR má právo na informace o škole (což potvrzuje např. formou schvalování výroční zprávy), 

o způsobu naplňováškolního vzdělávacího programu nebo o výsledcích inspekce ČŠI.

2) Konzultace 

ŠR projednává změny ve školního vzdělávacího programu a má oprávnění vyzvat ředitele, aby se dostavil na zasedání ŠR a vedl s ŠR dialog o věcech, které má ŠR mandát projednávat.

3) Ovlivnění

ŠR dává podněty pro změnu školního řádu, navrhuje úpravy rozpočtu školy a jejího hospodaření.

Sbírá podněty ze strany školních aktérů a pomáhá při řešení stížností.

4) Spolupráce

ŠR se účastní prací na formě strategie (řečeno slovy postaršího textu zákona "koncepčních záměrů") školy.

Může tak ovlivňovat školu ve všech aspektech jejího fungování v dohledné budoucnosti. 

5) Zmocnění

ŠR schvaluje školní řád a pravidla hodnocení žáků 

Samotná školská rada má oprávnění vyvolat (v odpovídajícím časovém okně) konkurz na ředitele,

připadně se obrátit na další organizace, které vůči škole mohou aktivně vystupovat (viz případně heslo Stížnost).

Dalšími orgány, které ze zákona posilují participaci školních aktérů, jsou 

žákovská samospráva a

pedagogická rada.

Tyto instituce však nemají oporu v textu zákona, která by je opravňovala vstupovat do vyšších pater participačního žebříčku. 

Na řadě škol, resp. při nich, jsou zavedeny další instituce, jako např.

Nejde o instituce, které by byly byť jen zmíněné ve školském zákoně a proto nemají oprávnění vymáhat jakoukoliv akci ze strany vedení nebo pracovníků školy. Dostanou ve škole jen takový prostor, jaký jim přidělí ředitel školy. 

Některé z uvedených institucí se často uvádějí jako ukázky "demokracie ve škole". Když dojde na lámání chleba (neshoda pohledů na danou věc), ukazuje se právem založená síla školské rady. Pro zástupce žákovské samosprávy, pedagogické rady, klubu přátel školy nebo třídních důvěrníků je proto užitečné, když mají se školskou radou navázanou spolupráci a pravidelně se navzájem informují.

Pro školskou radu jsou tyto instituce a jejich členové cenným zdrojem informací, se kterými může lépe naplňovat své poslání.   

Participace je možnost, o kterou si musí každý říct, umět si říct a říkat to tak, aby byla participace skutečně možná.

Pokud máte dojem, že vám pro naplnění myšlenky participace něco chybí, zvažte využití naší podpory.