Pedagogický pracovník

Obvykle jsou za pedagogické pracovníky považováni pouze učitelé, ale legislativa je v tomto daleko otevřenější. Status ped. pracovníka mají na škole např. i vychovatelé v družinách, asistenti apod.

Proto je důležité, aby všichni pracovníci školy, kteří spadají pod níže citovanou definici, měli právo volit a být voleni do školské rady ... a jejich zástupci v ŠR by jim samozřejmě měli skládat účty ze své činnosti a hájit jejich zájmy.    

Zákon o pedagogických pracovnících uvádí v § 2

Pedagogický pracovník

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává

a) učitel,

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,

c) vychovatel,

d) speciální pedagog,

e) psycholog,

f) pedagog volného času,

g) asistent pedagoga,

h) trenér,

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně),

j) vedoucí pedagogický pracovník.