Rozpočet školy

Každá organizace má potřebu plánovat své příjmy a výdaje. Školy mají tuto povinnost danou zákonem a řadou vyhlášek. 

Rozpočet školy má svou 

Formální stránku rozpočtu kontroluje řada institucí (zřizovatel školy, poskytovatelé dotací apod.), které ale nemusí mít jasnou představu o tom, jaké jsou strategické cíle školy a jakými (rozpočtovými) prostředky jich škola chce dosáhnout.

Školská rada se proto má dívat na rozpočet zejména z jeho strategické polohy a klást (sobě a následně řediteli) otázky jako např:

Při tvorbě těchto otázek a nacházení odpovědí na ně potřebuje školská rada mít v ruce strategii organizace - Koncepci rozvoje školy.

Stejně tak je vhodné si u ředitele vyžádat i střednědobý výhled rozpočtu (to je plán výnosů a nákladů na další nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován předkládaný rozpočet). Díky tomu má ŠR tříletý výhled do budoucna, kdy už by se měly zřetelně projevovat principy definované ve strategii školy.  

Rozpočtování školy je poměrně složitou disciplínou, obsahuje řadu omezení a výjimek. Proto je vhodné, aby jednání o rozpočtu probíhalo v dialogu s ředitelem školy, případně s jím pověřeným odborníkem (hospodář školy apod.). 

Zákon nestanoví povinnou podobu rozpočtu školy,  

Podle ŠkolZ má školská rada povinnost projednat návrh rozpočtu školy na další rok a dále navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

Zároveň má školská rada oprávnění podávat podněty a oznámení zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Rozpočet školy schvaluje zřizovatel školy (např. rada obce či kraje). Jestliže školská rada při projednávání rozpočtu narazí na nesoulad s představou ředitele školy, měla by školská rada své podněty předat zřizovateli školy, aby s nimi mohl pracovat při schvalování rozpočtu.

Z uvedených důvodů je vhodné, aby ředitel předložil návrh rozpočtu na další rok včas a aby se mu školská rada včas věnovala.  

Jestliže byste chtěli tuto problematikou konzultovat s našimi odborníky, můžete se na nás obrátit přes kontaktní formulář