Inspekční zpráva

Autorem inspekčních zpráv je Česká školní inspekce (dále ČŠI; organizace zřízená MŠMT ČR).

 Vznikají po šetření ČŠI na škole, ze kterého vždy musí být výstup v podobě inspekční zprávy
(a protokolu, ten je ale neveřejný a ŠR se mu nevěnuje).

Zprávy jsou zveřejňovány na webu ČŠI a jsou tak veřejně dostupné.

Školská rada si je tak může bez překážek napřímo obstarat.  

Ve školské zákoně jsou inspekční zpráva a související procesy popsané v  § 174 Česká školní inspekce (10) Výstupem inspekční činnosti je (11) Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a dále jména, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných osob.

Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem školy nebo školského zařízení.

Projednání a převzetí inspekční zprávy potvrdí ředitel školy nebo školského zařízení podpisem.

Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel školy nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě.

Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.


Okolnosti projednání inspekční zprávy nejsou nikde dále upřesněné. Musí u něj být pracovníci ČŠI a ředitel. Zákon však nevylučuje možnost, aby se jej účastnili i zástupci školské rady. Není to jejich zákonné právo, ale mohou tak učinit po dohodě s ředitelem a inspekčním týmem. 

ŠR má dále inspekční zprávu samostatně projednat, měla by k ní tedy zaujmout stanovisko. Tím může přispět do diskuse, která by měla na inspekční činnost navazovat.

Odlišný proces je u výstupů šetření, které provede ČŠI na základě podnětu / stížnosti. Tehdy s výsledky seznamuje výlučně zřizovatele a ředitele. ŠR nemá ze zákona oprávnění dokument získat od ČŠI, nicméně má oprávnění vyžadovat u ředitele informace o škole s vyjímkou těch, které jsou chráněny zvlášními právními předpisy (ŠkolZ § 168 (2)). Záleží tedy na charakteru zprávy a na interpretaci, zda její obsah požívá nějakou zvlášní ochranu či nikoliv. Rozhodnutí ředitele, zda výsledek šetření poskytne ŠR, se tak může lišit případ od případu.