Ředitel školy

V českém vzdělávacím systému má ředitel mimořádně silné postavení. Oproti kolegům z jiných zemí má velmi vysoké pravomoci, zároveň však velký rozsah povinností. Je to dáno dvěma základními důvody:

Je jmenován zřizovatelem školy, má šestileté funkční období.

Ze zákona je vyloučeno, aby byl ředitel sám členem školské rady.

Není její nadřízený ani podřízený, vztah ředitele a ŠR je symetrický. ŠR s ním vede dialog formou námětů, doporučení, připomínek a spolutvorby.

Odpovědnost ředitele související s činností ŠR

Dokumenty pro školskou radu

Mimo (mnohé!) jiné je zodpovědný za zpracování a předložení ŠR následujících dokumentů:

Dále platí, že ředitel má umožnit ŠR přístup k dokumentaci školy (za podmínek stanovených případnými zvláštními právními předpisy). S tím souvisí i potřeba obou stran, aby ředitel informoval ŠR o tom, jak se sdělenými informacemi mohou nakládat. 

 Ředitel a jednání ŠR 

Ředitel

Ředitel &Volby /mandáty ŠR

Ředitel 

S prvním bodem souvisí i povinnost, která není v zákoně vyřčena nahlas, ale kterou je možné dovodit. Týká se vedení volebních seznamů pro kurii rodičů&žáků a pedagogických pracovníků. Ředitel spravuje školní matriku, ve které jsou vedeni žáci i jejich zákonní zástupci. Protože volební právo mají všichni zákonní zástupci žáka (obvykle oba rodiče), měl by ředitel mít při ruce seznam všech zákonných zástupců. Ten by měl být aktualizovaný průběžně (tak, aby umožňoval výpočet potřebného počtu signatářů žádosti o předčasné volby).

Vedle toho by měl spravovat seznam členů školské rady s platným mandátem. Ředitel má totiž k dispozici informace, které mají vztah k problematice předčasného skončení funkčního období členů ŠR. Zákon neukládá ŠR tuto evidenci vést, tedy ji k tomu (s ohledem na množství citlivých osobních údajů) ani neopravňuje. Povinnost tak padá na ředitele, který má dle zákona zajišťovat podmínky pro fungování školské rady. 

Protože je ředitel také pedagogickým pracovníkem školy, může se jako takový účastnit voleb jako volič v kurii ped. pracovníků.

Jmenování a odvolání ředitele

Ředitele školy jmenuje její zřizovatel.

V případě veřejných škol zohledňuje výsledek konkurzního řízení.

Ředitele školy lze odvolat 

a) v období 4-6 měsíců v případě, že je vyhlášen konkurz (§ 166 odst. 3 a odst. 5. písm. b škol. zákona),

b) předčasně v případě, že je zřizovatel schopen před případným soudem prokázat ředitelovo závažné porušení či neplnění povinností (více zde).

ŠkolZ § 166 (5) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti může zřizovatel v průběhu doby trvání pracovního poměru na dobu určitou odvolat z vedoucího pracovního místa z důvodů

a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem,

b) na návrh školské rady nebo České školní inspekce.

Vztah s ředitelem je pro školskou radu ten nejdůležitější. Nejenže je ve svém fungování závislá na součinnosti ředitele, ředitel je součástí smyslu existence školské rady. Ta totiž spočívá zejména v dialogu ŠR s ředitelem. Více k tomu v článku Spolupráce ŠR s ředitelem

Mohou přijít chvíle, kdy bude jednání mezi ŠR a ředitelem velmi náročné. V takovém případě je vhodné využít služeb facilitátora nebo školního mediátora.