Rámcový vzdělávací program

Veřejné školství dává školám značně široký prostor pro to, aby si řekli kdy budou co učit, jak to budou učit a v jakém prostředí. Školy si sestavují svůj Školní vzdělávací program.

Ministerstvo školství nicméně určuje minimální standard v podobě tzv. Rámcového vzdělávacího programu pro daný stupeň vzdělávání. Přehled je dostupný na edu.cz.

Píše se tam, že

RVP stanoví zejména:

  • konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů

  • podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Když se školská rada "vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování", měla by v prvé řadě sledovat, zda je vystaven podle principů a obsahu RVP.


Aktuálně probíhají tzv. revize RVP (je načase, už poněkud zastaraly ... na druhou stranu v mnohém předběhly dobu).
Národní pedagogický institut k tomu nabízí informace

Lepší orientaci v RVP můžete získat absolvováním školení Jak číst Školní vzdělávací program.