Jednací řád

Dokument, kterým popisuje způsob a postup svého jednání, musí ŠR dle zákona schválit na svém prvním zasedání.

Protože jde o důležitý a (většinou) poměrně rozsáhlý dokument, měl by být připravený předtím, než první zasedání proběhne.

Zasedání není totéž co schůzka, ŠR má možnost se potkat na přípravném jednání, připravit návrh jednacího řádu a na další schůzce, kterou označí za zasedání, dokument schválí.

Odlehčený a podrobný jednací řád

Jednací řád je možné pojmout "lehkou rukou" - dokument jen obecně pojmenuje základní principy a členové ŠR očekávají, že

 • se budou chovat podle dobrých mravů a

 • mají sdílenou představu o tom, co to dobré mravy jsou.

Na druhém pólu je dokument zpracovaný "těžší rukou", který podrobně popisuje postup jednání ŠR. To zakládá předvídatelnost jednání a pokud jsou postupy rozumné, takový řád předejde náročným formálním debatám ve chvíli, kdy je třeba věcně jednat.

Oba přístupy mají své výhody i úskalí. ŠR může začít odlehčeným JŘ a evolučně jej doplňovat o pravidla, která ŠR připadají důležitá. V jistou chvíli ale takový dokument tvořený salámovou metodou nebude uživatelsky přívětivý a JŘ projde větší redakcí. Jiná vývojová cesta může nastat v případě, že je tým ŠR konsolidovaný, členové k sobě mají důvěru a mají sdílené hodnoty a pravidla chování - tehdy mohou JŘ převést do několika orientačních bodů.

Obsah jednacího řádu

Jednací řád by měl mimo jiné obsahovat vymezení týkající se bodů

 • Identifikace orgánu (ŠR zřízená při škole XY)

 • ne/veřejnost jednání

 • role (předseda, místopředseda, koordinátor, garant, facilitátor, externí konzultant apod.)

 • organizační struktura zohledňující Počet členů ŠR

 • podmínky spolupráce s dalšími subjekty (ředitel, žákovský parlament, petice, podněty apod.) - pro/re-aktivní komunikace s nimi; podmínky pro účast na jednání

 • jednání vs. zasedání, forma (prezenční, online či telekonference, kombinace; minimální počet členů pro zasedání)

 • četnost setkání, mechanismus svolávání schůzky

 • sestavení programu jednání

 • vymezení usnášeníschopnosti (např. nadpoloviční většina členů) a podmínky pro svolání náhradního jednání (zrychlený termín, nižší počet členů - např. min. 1 za každou kurii)

 • jednání o návrzích, předkládání návrhů & diskuse

 • způsoby hlasování a definice poměru členů pro usnášení (+ specifikace konkrétních bodů, např. volba předsedy, úprava jednacího řádu, schvalování dle šk. zákona; otázka "rozhodujícího hlasu předsedy")

 • významné termíny a mezníky pro práci ŠR, zejm. při schvalování dle šk. zákona

 • vedení dokumentace z jednání (zápis, usnesení - ideálně ihned podepsat, komuniké) + kdo co podepisuje; v jakých termínech a jak je možné uplatnit námitku

 • ujasnění mechanismů nestanovených zákonem (volba předsedy po doplnění radních apod.)

Ještě na tom chceme pracovat

Osnova + Rozbalovací text pro dilemata

Šablona a) odlehčeného a b) podrobného jednacího řádu

Příprava a/nebo projednání jednacího řádu je situací, při které se školské radě vyplatí využít facilitátora. Všichni členové školské rady, včetně předsedy, díky tomu mají možnost soustředit se na pojmenování zásad, podle kterých v budoucnu mohou společně efektivně pracovat.