Inspekční zpráva

Autorem inspekčních zpráv je Česká školní inspekce (dále ČŠI; organizace zřízená MŠMT ČR).

Vznikají po šetření ČŠI na škole, ze kterého vždy musí být výstup v podobě inspekční zprávy
(a protokolu, ten je ale neveřejný a ŠR se mu nevěnuje).

Zprávy jsou zveřejňovány na webu ČŠI a jsou tak veřejně dostupné.

Školská rada si je tak může bez překážek napřímo obstarat.

Ve školské zákoně jsou inspekční zpráva a související procesy popsané v § 174 Česká školní inspekce (10) Výstupem inspekční činnosti je (11) Inspekční zpráva obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a dále jména, příjmení a podpisy školních inspektorů, kontrolních pracovníků a přizvaných osob.

Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem školy nebo školského zařízení.

Projednání a převzetí inspekční zprávy potvrdí ředitel školy nebo školského zařízení podpisem.

Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel školy nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce bez zbytečného odkladu zřizovateli a školské radě.

Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce.


Okolnosti projednání inspekční zprávy nejsou nikde dále upřesněné. Musí u něj být pracovníci ČŠI a ředitel. Zákon však nevylučuje možnost, aby se jej účastnili i zástupci školské rady. Není to jejich zákonné právo, ale mohou tak učinit po dohodě s ředitelem a inspekčním týmem.