Hospodaření školy

Škola je veřejná instituce, která musí

 • využívat řady zdrojů, aby fungovaly základní procesy (výuka, vedení a odměňování zaměstnanců apod.) a zároveň

 • hospodařit podle dlouhé řady pravidel.

Její příjmy pocházejí z rozmanitých zdrojů a odlišné zdroje většinou znamenají odlišné odpovědi řešení na otázky jako např.

 • na co můžeme peníze (nebo jiný kapitál) použít,

 • jak (v jaké struktuře) a kdy máme provést vyúčtování,

 • co mohu dělat v případě, když jsme jsme neutratili / nevyužili vše ...?

Vedle toho je řada pravidel společných, protože jako každá právnická osoba i škola se musí řídit zákonem o účetnictví, o finanční kontrole apod.

Příjmy školy - výnosy

Zdroje financování školy jsou :

 • neinvestiční dotace (od MŠMT)

 • příspěvek na provozní náklady (od zřizovatele)

 • výnosy z vlastní činnosti (např. prodej produktů z praktického vyučování SOU)

 • úplata za vzdělávání a školské služby (např. poplatky spojené s účastní dětí ve školní družině)

 • investiční dotace

 • doplňková nebo jiná činnost (pronájmy, poskytování vzdělávacích služeb apod.)

 • ostatní zdroje (dary, plnění pojišťoven, apod.)říspěvek na provoz (od zřizovatele)

Výdaje školy - náklady

 • Osobní náklady (mzdy, odvody)

 • ONIV - ostatní neinvestiční náklady (vzdělávání učitelů apod.)

 • Provozní náklady (energie apod.)

Ještě na tom budeme muset poPracovat ...

 • struktura rozpočtu školy, příjmů a výdajů

 • výdaje, které může ředitel nejlépe ovlivnit

 • limity hospodaření škol oproti jiným subjektům

 • principy 3R

Pokud chcete problematice hospodaření školy lépe porozumět, doporučujeme účast na školení v rámci naší Podpory.