Autoevaluace školy

Škola je učící a také učící se organizace.

Vlastní učení školy probíhá pomocí tzv. autoevaluace.

"Auto" znamená, že škola je iniciátorem a zároveň příjemcem evaluace.

"Evaluace" je smysluplné posuzování stavu školy, jehož výstupem je návrh doporučení ke zlepšení.

Autoevaluace tedy neznamená, že evaluační činnosti (nastavení designu evaluace, provedení šetření, sestavení závěru) nutně musí provádět pracovníci školy. Řada škol proto využívá externí služby, ať už jde o standardizované postupy (výhodou je relativní finanční dostupnost možnost srovnání s jinými školami, nevýhodou bývá obecnost či povrchnost doporučení) nebo o vlastní zakázku (nastavení designu stojí více času (tedy i peněz) evaluátora a vedení školy, výstup však cílí přesně na témata, které škola potřebuje sledovat, hodnotit a kde je připravena udělat kroky ke zlepšení).

Autoevaluace škol je povinná činnost, kterou formalizuje samostatná vyhláška Vyhláška MŠMT  č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Školská rada se může na autoevaluaci podílet. Nemá oprávnění provádět ve škole vlastní šetření, pokud toto není schváleno ředitelem školy. Může se ale s ředitelem potkat právě nad designem školní autoevaluace, případně se na na tvorbě designu podílet.

Protože evaluační data obsahují často citlivé osobní údaje, proto vy by k nim ŠR neměla mít přístup (pokud s tím respondenti dopředu explicitně nesouhlasí). Z dat se sestavují informace, které vytvářejí výstupní evaluační zprávu. S těmito (anonymizovanými) informacemi by už měla být ŠR seznamována, aby měla možnost použít je při hodnocení obsahu výroční zprávy a posuzování naplňování školního vzdělávacího programu.

Nastavení evaluace, aby byla efektivní
(tedy aby nezatěžovala školní aktéry a zároveň aby poskytla důvěryhodné informace pro manažerské rozhodování),
není úplně triviální. 

V ČR garantuje kvalitu evaluačního cechu Česká evaluační společnost, v níž působí i evaluátoři specializovaní na oblast školství. V našem týmu působí Nikola Křístek, který je jejím členem (více na Evaluator.cz).